Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 228

Judgement Details


Date
15/06/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
IVAN BURRIDGE U PERIT ARKITETT U INGINIER CIVILI JOSEPH BARBARA BHALA DIRETTURI U IN RAPPRESENTANZA TA' MARSASCALA DEVELOPMENT LIMITED U B'NOTA TA' L-24 TA' JANNAR, 1983, IVAN BURRIDGE U PERIT ARKITETT U INGINIER CIVILI JOSEPH BARBARA BHALA DIRETTURI U IN RAPPRESENTANZA TA SANTUMAS SHAREHOLDERS LTD. vs ALFRED PISANI BHALA KURATUR MAHTUR B'DIGRIET TA' DIN IL-QORTI TAL-WIEHED U GHOXRIN TA' AWISSU (21) TAS-SENA ELF DISA' MIJA U DISGHA U SEBGHIN (1979) BIEX JIRRAPPREZENTA D-DIRETTURI TAS-SOCJETA' "THE NATIONAL INVESTMENT COMPANY" SOCJETA INKORPORATA FIL-LIBJA U LILL-ISTESS SOCJETA'.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FUZJONI TA' SOCJETAJIET - INTERESS GURIDIKU - LEGITTIMU KONTRADITTUR - RITRATTAZZJONI - SOCJETA'
Summary
Sentenza dwar zewg Petizzjonijiet ta' Ritrattazzjoni kontra sentenza ppronunzjata mill-Qorti ta' l-Appell. Il-Qorti ta' l-Appell laqghrt l-eccezzjoni tal-konvenuti ta' nuqqas ta' interess guridiku fil-petizzjonijiet ghar-ritrattazzjoni proposti. Dan ghaliex ma kienx hemm interess guridiku ta' Santumas li tipproponi ritrattazzjoni ta' kawza li sentenza taghha lliberat lin-National Investment Company (NIC) mill-osservanza tal-gudizzju meta wara ammissjoni ta' l-istess San Tumas li l-azzjoni kontra NIC ma tistax tirnexxi ugwalment u cjoe' ex admissis li r-rizultat finali ma jistax jinbidel imma' tinbidel il-motivazzjoni. Jigi rrilevat illi s-sentenza attakkata kienet sabet illi l-funzjoni in kwistjoni kienet nulla. Fi stadju ta' Appell, koncessa r-ritrattazzjoni hija l-Qorti ta' l-Appellli trid tirritratta l-kawza u m'huwiex possibbli li jintbghatu lura l-atti lill-Qorti ta' l-ewwel grad, biex din tordna l-kjamata fil-kawza, ghaliex altrimenti r-ritrattazzjoni tkun trid issir minn dik il-Qorti u mhux minn din. Fil-kawza prezenti dan ma kienx ikun fost ragunijiet ohra possibbli ghaliex l-ewwel Qorti kienet iddecidiet favorevolment ghat-tezi tal-petizjonant. Gew ghalhekk michudat-talbiet fil-petizzjoni kemm ghaliex kemm ghaliex l-intimati ma kinux il-legittimi kontraditturi ukemm ghaliex l-intimati ma kinux il-legittimi kontraditturi u kemm ghaliex il-petizzjonanti ma setax ikollhom aktar in-necessarju interess guridiku
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info