Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 1, Page 179

Judgement Details


Date
25/04/1986
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO
Parties
GEORGINA VELLA XEBBA vs EMANUEL CARUANA U B'DIGRIET TAS-16 TA` OTTUBRU 1981, GIE KKJAMAT FIL-KAWZA JOSEPH VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LUCRUM CESSANS" - DANNI - KONTRO-TALBA KONTRA KJAMAT FIL-KAWZA
Summary
L-art. 1088 tal-Kodici Civili li jikkontempla d-danni li ghandhom jithallsu, jinkludi inter alia t-telf ta` qligh futur u minhabba inkapacita` permanenti, totali jew parzjali, u jiddisponi wkoll i s-somma li ghandha tigi moghtija ghandha tkun stabbilita mill-Qorti wara li tqis ic-cirkostanzi tal-kaz, fuq kollox ix-xorta u grad ta` inkapcita` kkagunata u l-kondizzjoni tal-parti li tbati l-hsara. Fil-kaz prezenti jirrizulta mir-relazzjoni ta` l-espert mediku li hemm possibilita` - li mhux ghal kollox inevitabbli - li l-attrici tkun soggetta aktar minn haddiehor ghall-osteoartrite u li mhux possibli wiehed jiggudika kemm sejjer ikun serju dan il-process ta` osteoartrite. Jidher ghalhekk lil -konkluzjoni ta` l-espert mediku ta` 10% dizabilita` hija bbazata fuq semplici ipotesijiet li jistghujew ma jistghux javveraw ruhhom u l-ebda Qorti ma tista` takkorda danni fuq semplici ipotesijiet.Min-naha l-ohra pero` ma jistax jigi eskluz li l-attrici f'xi zmien futur issofri minn osteoartriteli ma kinitx minnha kieku ma kienx ghall-incident prezenti jew li ssofri minn osteoartrite fi grad akbar milli kienet issofri minnha kieku ma kienx ghall-incident. , ghalhekk huwa opportun li f'dan il-kaz il-Qorti taghmel ir-riserva favur l-attici ta` kull azzjoni futura, kif ghamlet f'kawzi ohra l-Qorti Civili. Minn ezami tad-disposizzjonijiet relattivi ghar-rikonvenzjoni (art. 396 et seq.) jidher car illi l-kontro-talba tal-konvenut tista` ssir biss kontra lettur u kwindi l-kontro-talba f'dinil-kawza tal-konvenut inkwantu maghmula kontra Joseph Vella (li lanqas biss kien fil-kawza meta saret il-kontrotalba u li gie kkjamat fil-kawza wara) hija nulla - nullita` dina li l-Qorti tista` u anzi ghandha tissolleva ex ufficio billi tirrigwarda materja ta` procedura u ordni pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info