Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 2, Page 296

Judgement Details


Date
07/04/1986
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO
Parties
SILVIO MIFSUD U ADRIAN MIFSUD GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' "S.MIFSUD & SONS LTD." U DIN IN RAPPRESENTANZA TA' U BHALA AGENT TA' DOTT. PERRETTI S.P.A. TA' TARANTO vs DIRETTUR TAX-XOGHLIJIET PUBBLICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1130 TAL-KODICI CIVILI - CHARTER PARTY - DANNI - DEMURRAGE - INTERPRETAZZJONI GUDIZZJARJA - KLAWSOLA "F.O.B.STOWED" - MANDAT A TENUR TA' L-ART.468 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - OBBLIGAZZJONI LI GHALL-ESEKUZZJONI TAGHHA MA JKUNX MIFTIEHEM TERMINU - OBBLIGAZZJONI MINGHAJR ZMIEN - TERMINU GHAL KONSENJA
Summary
L-attur agixxa biex jimpunja hrug ta' Mandat ta' Qbid esekuttiv a tenur ta' l-art. 468 tal-Kodici ta' Procedura mahrug a bazi ta pretensjoni ta' hlas ta demurrage minhabba li l-atturi ma konsenjawx fizmien ragonevoli. Il-klawsola F.O.B. Stowed tfisser li l-venditur jew speditur tal-merkanzija kellu mhux biss l-obbligu li jikkonsenja abbord il-vapur izda anke l-obbligu li jistivah. Pero' fic-Charter Party bejn il-partijiet ma kienx hemm ftehim dwar terminu ta' konsenja. Dan ifisser li l-konvenut messu sejjah gudizzjarjament lill-attur biex jikkonsenja fi zmien ragonevoli u fin-nuqqas ta' interpellazzjoni gudizzjarja. Il-Qorti ma laqghetx is-sottomissjoni tal-konvenuti li l-atturi naqsu li jesegwixxu l-obbligazzjoni fi zmien ragonevoli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info