Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 305

Judgement Details


Date
15/11/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH DIFESA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PIENA - RAGUNIJIET SPECJALI U STRAORDINARJI
Summary
Jekk ma jissemmewx fis-sentenza r-ragunijiet specjali u straordinarji, l-artikolu 21 tal-Kodici Kriminali ghandu jitqies li ma giex applikat. Mhux kullma l-Ewwel Qorti tipprospetta fis-sentenza bhalaragunijiet specjali u straordinarji ghandhom necessarjement jigu accettati mill-Qorti ta' l-AppellKriminali bhala tali. Fi kliem iehor, ir-ragunijiet specjali u straordinarji migjuba fis-sentenza appellata huma sindakabbli mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali ghall-finijiet ta' appell taht l-artikolu 414 (1) (b) (iii) tal-Kodici Kriminali. Huwa proprju ghall-finijiet ta' tali sindakabilita' li l-istess artikolu 21 jipprovdi li dawn ir-ragunijiet specjali u straordinarji ghandhom "jissemmew bir-reqqa kollha fis-sentenza". Kieku kien mod iehor ifisser li l-Qorti Inferjuri tista' ssemmi l-aktarragunijiet assurdi jew ordinarji u tikkwalifikahom bhala "specjali u straordinarji" u l-Avukat Generali xorta wahda ma jkunx jista' jappella taht l-artikolu 413 (1) (b) (iii) imsemmi. Certament dinqatt ma kienet l-intenzjoni tal-legislatur. L-inzul mill-piena ta' prigunerija (bl-applikazzjoni ta' l-artikolu 21) hija ghall-piena ta' multa, li ma tistax tkun ta' aktar minn hames mitt lira.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info