Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 718

Judgement Details


Date
31/10/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
FRANCESCA CURMI ET vs ARISTIDE PIZZUTO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1124, 1133 U 1134 TA' L-ORD. VII TAL-1868 - EFFETTI - ENFITEWSI - ESPRESSA - GARANZIJA - INDENNITA' - PIZ - PUSSESS PACIFIKU - VENDITA
Summary
Il-partijiet jistghu jawmentaw it-termini tal-garanzija tal-pussess pacifiku li taghti l-ligi. L-enfitwesi hija parifikata ghall-vendita, u tigi regolata bl-istess ligijiet li jirregolaw il-vendita. Il-klawsoli f'kuntratt ghandhom jigu interpretati wahda bl-ohra, u lil kull wahda ghandu jigi moghti s-sens li jirrizulta mill-att intier. Meta l-garanzija tal-pussess pacifiku tkun espressa,l-akkwirent ghandu dritt ghar-regress kontra l-venditur anki meta l-piz ikun apparenti, anzi maghrufminnu; basta l-garanzija relattivament ghalih ma tkunx giet eskluza. Il-kelma 'piz' uzata fil-ligi hija kelma generika, li tikkomprendi anki s-soggezzjoni ghac-cens. Jekk jirrizulta li l-akkwirent kien gustifikat icedi ghall-pretiza tat-terz, li tkun fondata, u ghalhekk 'in buona fede' jhallas somma ragjonevoli biex jevita l-konsegwenzi ta' dik il-pretiza fondata, il-venditur huwa obligatjirrifondi dik is-somma lill-akkwirent, bl-imghax u l-ispejjez legittimament u ragjonevolment inkorsi minnu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info