Reference: Volume 68 (1984), Part No. 2, Section , Page 75

Judgement Details


Date
16/01/1984
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH
Parties
PAOLO BUHAGIAR vs ALFRED SIVE FREDDIE GRUPPETT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GARANZIJA GHALL-ISPEJJEZ TA' L-APPELL - HABTA - IMPJEGAT TAL-GVERN
Summary
Din il-kawza hija dwar habta bejn vetturi misjuqa mill-kontendenti. IL-konvenut, impjegat bhala xufier mal-Gvern, tilef il-kawza u appela, izda ma ghamilx garanzija ghall-ispejjez ta' l-appell. Huwassottometta li tali granzija mhix mehtiega. L-artikolu 247 (1) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jistabbilixxi r-regola generali li ebda petizzjoni ta' l-appell ma ghandha tigi ricevuta jekk ma tkunx akkompanjata minn garanzija ghall-ispejjez ta' l-appell. Ghal din ir-regolal-ligistess, fl-artikolu 248, taghmel certi ezenzjonijiet, fosthom meta l-appell isir f'isem dipartimetntal-Gvern. Pero`, il-kaz prezenti ma jaqax taht dik l-ezenzjoni. L-azzjoni ta' l-attur appellat giet ezercitata kontra l-kovenut appellant personalment, ir-relazzjonijiet guridici ta' l-attur appellat huma mal-konvenut appellant personalment u jekk l-azzjoni jkollha ezitu favorevoli l-attur appellat ikun jista' jesegwixxi s-sentenza kontra l-konvenut appellant biss. Ic-cirkostanza li l-Gvern jiddefendi l-impjegati teighu tant li jipprovdilhom assistenzal egali u jhallas l-ispejjez ta' l-attigudizzjarji u c-cirkostanza li jonora s-sentenzi li jinghataw kontra taghhom ma jbiddilx il-posizzjoni legali ma jistax jinghad illi, minhabba dawk ic-cirkostanzi, l-appell sar f'isem dipartiment tal-Gvern. Mhux lecitu li l-kliem tal-ligi jigu estizi b'mod li jigu mahgmula jkopru ezenzjonijiet li hu car li ma jistghu jaqtghu tahtu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info