Referenza: Volum 68 (1984), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 316

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/1984
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Partijiet
ANTHONY DEBONO BHALA SEGRETARJU GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' KUMMERCJALI THE KURSAAL COMPANY LIMITED vs AVUKAT DOTTOR GRAZIO MERCIECA LL.D., GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAL-BANK OF VALLETTA LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLI 252, 253 U 305 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - ATT IV TA' L-1984 - DRAGONARA PALACE - GOING CONCERN - IMMOBBLI - KURSAAL - MOBBLI - SUBBASTA - SUBBASTA TA' - TITOLU ESEKUTTIV
Fil-Qosor
Proceduri in konnessjoni mal-bejgh in subbasta ta' Dragonara Palace, San Giljan. Dawn il-proceduritwieldu minn atti ta' subbasta promossi mill-Bank. Fil-kors tas-sentenza kemm ta' l-Ewwel Qorti kifukoll tal-Qorti ta' l-Appell hargu diversi punti ta' dritt li qed jigu ssenjalati. L-attur ippremetta ill-t-talba tal-kreditur ma kinitx talba ghal bejgh ta' beni immobbiljari imma bejgh ta' azjendabhala going concern, u fil-fatt ma kien hemm ebda lista dettaljata ta''l-oggetti mobbli inkluzi; inoltre ippremetta l-attur, dawn l-oggetti qatt ma gew elevati u ghalhekk il-procedura tal-bejgh tal-mobbli a tenur ta' l-artikoli tal-Kodici ta' Procedura Civili ma gietx segwita. L-Ewwel Qorti irriteniet illi l-azjenda kummercjali f'Malta ghad li ma rcevietx rikonoxximent kummercjali legislattiv, pero' rceviet rikonoxximent definittiv fl-uzu mobbli kummercjali Malti u anke fil-gurisprudenza nostrali u ghamlet referenza ghal gurisprudenza diversa. Il-Qorti tal-Kummerc ghalhekk stabbiliet illi dak li kien qed jinbigh kien "azjenda kummercjali" li kellha tigi kkunsidrata bhala haga mobbli u ried jigi stabbilit jekk azjenda setghetx tinbigh permezz ta' subbasta. L-Ewwel Qorti, wara li stabbiliet illi l-haga in subbasta kienet ta' natura mobiljari, ezaminat il-punt jekk il-procedura uzata mill-konvenut kinitx opportuna. Iccitat b'approvazzjoni l-gurisprudenza fis-sens illi qabel ma jinbdew proceduri ta' subbasta ta' mobbli dawn iridu jkunu elevati minghand id-debitur. Il-Qorti tal-Kummerc ikkonkludiet illi, minn ezami tal-gurisprudenza li saret referenza ghaliha jidher illi hija kostanti dwar il-punt li l-mandat ta' elevazzjoni esekuttiv huwa l-ewwel att ta' esekuzzjoni fil-processtas-subbasta mobbli. Il-Qorti kkunsidrat ukoll l-effett ta' l-emenda introdotta permezz ta' l-AttIV ta' l-1984 li permezz taghha gie stabbilit illi "meta l-beni jkunu uzati jew mahsuba li jigu uzati bhala lukanda. Kursaal jew fabbrika, ma ssir ebda stima qabel il-bejgh fl-irkant ta' dawk il-beniimmobbli ta' kull artijiet, bini jew amenitajiet, konnessi jew komplimentari ghalihom, ghal kolloxjew f'parti, jew tal-jeddijiet imghaqqdin ma' dawn il-beni jew ta' l-ghamara u oggetti mobbli, impjant, makkinarju u taghmir iehor li jghammru jew iservu ghall-uzu ta' xi beni bhal dawn". Il-Qorti tal-Kummerc irriteniet illi l-emendi kkontemplati fl-Att IV ta' l-1984 ma effettwaw xejn il-posizzjonilegali dwar l-artikoli 345 u 348 tal-Kodici Civili u kien gie stabbilit illi l-haga li l-konvenut nomine kien qed jitlob il-bejgh taghha kienet "l-azjenda kummercjali". Gie ukoll stabbilit illi l-mandat ta' qbid esekuttiv huwa l-ewwel att ta' esekuzzjoni fil-process ta' subbasta ta' mobbli. Mill-atti deher illi l-procedura adoperata ghall-bejgh kienet dik relattiva ghall-immobbli. Ghalhekk il-Qorti tal-Kummerc waslet ghall-konkluzjoni illi t-talba ghas-subbasta kif ifformulata mill-konvenutma setghetx tintlaqa'. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi fi kliem l-artikoli rilevanti kif emendat bl-Att IV ta' l-1984 u indikati supra, ma kienx hemm htiega ta' stima u li l-Qorti kellha tordnal-bejgh tal-beni kollha, beni mobbli u immobbli u dak il-bejgh ikun immexxi biss skond id-disposizzjonijiet tal-Kodici ta' Procedura dwar il-bejgh fl-irkant ta' beni immobbli daqslikieku dawk il-benikienu jikkonsistu esklussivament minn beni immobbli wiehed u indivisibbli u meta l-beni immobbli jkunu jikkonsistu f'art, (316) bini u amenitajiet ohra li jkunu kontigwi, il-Qorti ma tistax tillimital-bejgh ghal xi parti jew partijiet minnhom. Inoltre, dawn il-beni mobbli setghu jinbieghu minkejja li mandat ta' qbid ma giex esegwit fuqhom u ma kienx mehtieg li fit-talba biex jigi ordnat il-bejgh fl-irkant jigu msemmija dawn il-beni mobbli. Irrizulta ukoll illi wara li kien gie kkanonizzat kreditur, l-appellat konvenut nomine ottjena a bazi ta' titolu esekuttiv il-bejgh in subbasta ta' l-utili dominju tal-proprjeta' in kwistjoni. Il-Qorti ta' l-Appell ghalhekk irrevokat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti u cahdet it-talbiet ta' l-attur nomine.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni