Reference: Volume 68 (1984), Part No. 2, Section , Page 296

Judgement Details


Date
18/06/1984
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
DONALD ORR BHALA STRALCJARJU TAL-KUMPANNIJA "AMERICAN MARINE AND MACHINERY COMPANY LIMITED" U IN RAPPREZENTANZA TA' L-ISTESS vs EDWARD GINGELL LITTLEJOHN U B'DIGRIET TA' L-4 TA' APRIL, 1978 GIE MSEJJAH FIL-KAWZA SALVATORE BEZZINA BHALA DIRETTUR U IN RAPPREZENTANZA TA' SALV. BEZZINA AND SONS LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IRKANT - KJAMAT FIL-KAWZA - KOMPENSAZZJONI - KREDITU - PREZZ TA' BEJGH - STRALC - STRALCJARJU - TPACIJA
Summary
L-attur stralcjarju agixxa kontra l-irkantatur ghall-prezz ta' bejgh ta' makkinarju u oggetti fdatililu ghall-bejgh. Il-konvenut eccepixxa illi huwa ma kienx ircieva hlas ghaliex l-akkwirent kien ghadu ma hallasx u talab il-kjamata tieghu fil-kawza. Il-kompratur kjamat fil-kawza eccepixxa illi kien xtara b'kompensazzjoni. L-Ewwel Qorti kkundannat lill-konvenut ihallas ghaliex inter alia, l-attur kien tah mandat u l-konvenut irrilaxxa l-oggetti lill-konvenut minghajr ma esiga pagament. Il-Qorti ta' l-Appell accettat in parte l-appell tal-konvenut ghaliex irrizulta illi l-attur kien jaf bil-pretensjoni tal-kjamanta fil-kawza u baqa' jmexxi bl-irkant u la darba ha r-riskju u ma waqqafx lill-konvenut ma setax jippretendi l-flus minghandu. Parti mill-prezz irrizulta pero' mhux milqut bil-kompensazzjoni u ghalhekk is-sentenza appellata giet riformata in kwantu michuda t-talba attric kwantu ghall-ammont pacut u milqugha kwantu ghall-ammont l-iehor mitlub.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info