Reference: Volume 42E (1958), Part No. 3, Section , Page 1214

Judgement Details


Date
16/12/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
PAULINE BONNICI ET. vs CARMELO MIFSUD ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TA' EREDITA' - INTERDIZZJONI - KURATUR
Summary
F'kawza fejn tinsab konvenuta flimkien ma' persuni ohra persuna nterdetta rapprezentata mill-kuraturtaghha, jekk fil-mori tal-kawza jmut l-interdett, u l-eredita' tieghu tigi accettata minn persuna li hija attrici fl-istess kawza, din l-attrici ma tistax titlob li l-kuratur tal-interdett li miet jigi mnehhi barra mill-kawza u li l-kawza titkompla u tibqa tvigi kontra l-konvenuti l-ohra. Ghax il-kuratur tal-interdett ma jistax jigi mahrug barra mill-kawza minghajr id-dhul fl-istess gudizzju tal-kontinwatur tal-persuna tal-istess interdett; billi dan igib id-dbiddil tal-azzjoni esperita. Il-mewt tal-interdett fil-mori tal-kawza taghti lok ghall-legittimazzjoni tal-atti bid-dhul fil-gudizzjutal-eredita' tieghu; u billi f'kaz simili eredi hija l-persuna attrici, li accettat l-eredita' tieghu, ghalhekk bid-dhul taghha bhala kontinwatrici tal-persuna tal-interdett li miet jirrijunixxu ruhhom fiha z-zewg kwalitajiet kontradittorji ta' attrici u konvenuta - dak li jirrendi guridikament inezistenti l-gudizzju, bhala dak li jiddifetta minn wiehed mill-elementi kostituttivi tieghu, jigifieril-legittimu kontradittorju tal-partijiet. Meta jigri dan, ikun il-kaz li l-konvenuti l-ohra jigu liberat mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info