Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1454

Judgement Details


Date
18/07/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZJA vs PAWLU CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 425(B) (III) TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 7 TAL-KAP. 78 - PIENA - RADIO - TELEGRAFU
Summary
Fost il-kazijiet li fihom il-ligi taghti lill-Attorney General id-dritt li jappella minn sentenza tal-Qorti tal-Magistrati hemm dak meta l-piena moghtija mill-Ewwel Qorti, jew fil-kwalita' jew fil-kwantita' taghha, ma tkunx dik kontemplata mill-ligi ghar-reat li fuqu l-kundannat ikun gie misjub hati. Skond il-ligi dwar it-Telegrafi minghajr Fili, il-pieni ghar-reati kontemplati f'dik il-Ligi huma, ghall-ewwel reat piena pekunarja ta' mhux izjed minn Lm50, u ghat-tieni reat jew ohrajn l-istess piena ta' mhux izjed minn Lm100, jew prigunija ghal mhux izjed minn tliet xhur, jew dawn iz-zewg pieni flimkien. U billi l-minimum tal-multa huwa ta' Lm5, il-Qorti ma tistghax tapplika multa ta' anqasminn Lm5; u jekk il-Qorti tal-Ewwel Grad tapplika multa anqas, kif ghamlet f'dan l-kaz, l-appell tal-Attorney General hu fondat, u l-piena ghandha tigi riformata billi tigi applikata l-multa ta' almenu Lm5, kif sar f'dan il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info