Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1329

Judgement Details


Date
19/04/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY GAUCI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - LOKAZZJONI - PASSAGG - RABA' - SERVITU` PERSONALI - VJOLAZZJONI TAL-PROPRJETA' TA' HADD IEHOR
Summary
Ghalkemm fil-kaz ta' raba', li hu ta' sid wiehed imqabbel ghand diversi gabillotti, dawn ma jistghuxjithaddtu minn servitujiet predjali veri u proprji, ikun hemm pero' skond il-kostumanzi lokali, certu "modus vivendi" bejn il-gabillotti tad-diversi porsjonijiet tar-raba' li jaghti lok ghal-hekk imsejha "diritti di obligazione", sew servitujiet personali, rikonoxxuti mill-gurisprudenza lokali f'diversi gudikati. Jekk skond dak il-'modus vivendi" ikun projbit il-passagg minn fuq porzjoni ta' dakir-raba da parti mill-gabillotti l-ohra, ikun hemm ir-reat ta' vjolazzjoni ta' proprjeta' ta' haddiehor, jekk huma jghaddu minn dik il-porzjoni ta' dak ir-raba da parti mill-gabillotti l-ohra ikun hemm ir-reat ta' vjolazzjoni ta' proprjeta' ta' hadd iehor, jekk huma jghaddu minn dik il-porzjoni ta' raba'. Kieku l-imputati sofrew xi hsara li ma kellhomx zmien materjali biex jirrimedjaw ghaliha,b'mod li r-raba' taghhom gie ghall-mument interkjuz, u allura ghaddew minn fuq dak ir-raba' l-iehor,forsi kien ikun il-kaz, "in criminalibus" u apparti l-aspett civili li jigu ezonerati minn htija; imma jekk ic-cirkustanzi juru xort'ohra, allura din l-iskuza ma tirrikorrix. Lanqas ma jiskuza lill-imputati l-fatt li l-moghdija minn passagg iehor li huma setghu jipprattikaw kienet timporta inkommodu kbir minhabba d-distanza. In linea ta' massima, dak li ghandu l-fond serventi jsewwi l-lok fejnghandha tigi ezercitata servitu' ta' passagg da parti tal-possessur tal-fond dominanti; ghax ghal sidi l-fond serventi s-servitu tikkonsisti "in patiendo", mentri tarreka utili lill-iehor. L-elementtal-hsara jista' jikkonsisti anki fl-invazjoni, sija pure moderata, tar-raba'; ghax l-imputat f'kazsimili jkun qieghed jaghmel hsara fis-sens li jiddisturba dak il-"modus operandi", li, kif spjegat l-gurisprudenza, jirregola d-drittijiet tal-gabillotti. f'kaz ta' raba' li ma hux proprjeta' taghhom,izda li tieghu huma biss detenturi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info