Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1388

Judgement Details


Date
31/05/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE VIGO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 3 TAL-ATT IV TAL-1947 - ART. 389 (3) TAL-KAP. 12 - BEJGH - PENALI - PRODUZZJONI TA` DOKUMENTI - REG. 6 TAS-"SALE OF COMMODITIES" (CONTROL) REGUALTIONS, 1952" - SOVRANITA` TAL-PARLAMENT
Summary
Is-"Sale of Commodities (Control) Regulations, 1952" jimponu lil kull persuna, meta tigi mitluba mill-Kontrollur tal-Ikel u Kumemrc, jew minn xi membru tal-Pulizija, l-obligu li jipprezenta, biex jiguezaminati, kwalunkwe fattura jew dokkument iehor, komprizi l-kotba tal-kkumemrc li jkunu taht idejh u jkunu relattiv ghax-xiri u bejgh ta` kwalsijasi "commodity". ir-regolamenti fuq riferiti huma "intra vires", ghaliex saru bis-sahha ta` "enabling law". L-argument tas-sovranita` legislattiva tal-korp Legislattiv Malta ghandu jiftiehem fil-limiti korretti tieghu; fis-sens illi, fil-waqt li l-Parlament Ingliz huwa "a sovereign law-marking body" u "omnipotent", il-korp legislattiv malti jaqa` fil-aktegorija tan-"no sovereign law-making bodies". Apparti dan, pero`, ghalkemm hu veru l-principju li hadd ma jista` jkun kostrett jaghmel xi haga li biha jinkrimna ruhu, il-fatt li l-legislatur malit, avvolja kellu dan il-principju, quddiemu ghamel dik il-ligi ifisser li hu ried jidderoga ghal dak l-istess prinicpju; u ghalhekk mhix accettabbli l-eccezjoni tal-imputat fis-sens li hu mhux obligat jipproduci dawk id-dokumenti, u illi dak l-obligu ma joperax fil-kaz tieghu, ghax dik il-produzzjoni tista` tassoggettah ghal proceduri kriminali. Jekk l-imputat, barra milli jigi kundanant biex jipproduci dawk id-dokumenti fi zmien determinat, jigi kundannat ihallas penali ghal kull gurnata ta`ritard, huwa lanqas jista` jilmenta minn din l-impozizzjoni ta` penali; ghax il-fatt li l-imputazzjoni relattiva ngiebet taht ligi specjali ma jisrrendix inapplikabbli d-dispozizzjonijiet generali tal-kodici Kriminali, hlief meta l-ligi genrali tkun inkonsistenti mal-ligi specjali; u f'kaz ta` applikazzjoni ta` din il-penali mhux biss ma hemmx din l-inkonsistenza, anzi, minghajrha, l-ordni tal-Qorti jsir futili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info