Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1398

Judgement Details


Date
02/06/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs KARMNU DEMANUELE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 20 U24(1) () TAL-RDINANZA IV TAL-1945 - ART. 69 U 70 TAL-KODICI KRIMINALI - ATTRUPPAMENT - INCITAMENT - KARCERAZJONI PREVENTIVA - KWISTJONI TA' DRITT - PIENA - REAT UNIKU
Summary
Jekk il-Magistrat fis-sentenza teighu jirritjeni li, biex ikun hemm ir-reat ta` intimidazzjoni, jehtieg li jkun hemm theddid esplicitament manifestat bi kliem "Ad hoc", u fid-dawl tal-fatti valjati fuq ipotesi tali huwa jillibera lill-imputat, huwa jaghmel apprezzament ta` fatti fuq ipotesi tal-ligizbaljata u ghalhekk is-sentenza teighu hija appellabbli mill-Prosekuzjonni. Skond il-ligi, mbghad,hu sufficjenti li l-kliem li jinghadu jkunu ta` xorta tali li jgibu f'mohh xi hadd apprensjoni ragjonevoli ta` hsara fil-persuna jew fil-proprjeta`. It-theddid ma hemmx bzonn li jkun esplicitu, immajista` jkun anki implicitu. jekk dak il-kliem, meqjus mill-gudikant kif ghandu jkun rettament valjat, jigifieri mhux izolatament, ima fil-kwadru tac-cirkustanzi, huwa tali li jgibu f'mohh l-interssati apprensjoni ragjonevoli ta` hsara, hemm l-intimidazzjoni; u xejn ma jiswa li forsi l-interssati bezghu minhabba cirkustanzi ohra, ladarba l-kliem tal-imputat kienu qeghdin jikkontribwixxu biexputatkien akkuzat anki ta` tixwix, u dan ir-reat jirrizulta, il-fatti li jikkostitwixxu r-reat ta` incitament, li ikunu l-istess fatii tal-intimidazzjoni, u gahlhekk, stante l-unicita`, ghandhom jitqiesuassobiti, b'mod lil-imputazzjoni ta` incitament hi kompenrtrata f'dik ta` intimidazzjoni. Jekk il-Magistrat ikun illibera l-imputat mill-imputazzjni ta` intimidazzjoni u jkun ikkundannah ghall-incitament, u l-Qorti tal-Appell, fuq appell tal-Prosekuzzjoni, issib li huwa hati tal-intimidazzjoni wkoll, il-kundanna tkun ghal reat uniku ta` intimidazzjoni assorbenti l-ncitament; u allura l-piena tigiawmentata. Imma jekk l-imputat kien arrestat provvizorjament, peress li si tratta ta` piena sostitwita minhabba reat sostiwit, hu gust li l-imputat ikoluu l-komputu tal-perijodu tal-arrest preventivghaz-zmien kollu mill-bidu tieghu, u mhux mis-sentnza appellata biss; ghax il-piena hija "ex novo".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info