Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1435

Judgement Details


Date
28/06/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CALCEDONIO CIANTAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SALE OF COMMODITIES (CONTROL) REGULATIONS, 1952" - ART. 25 TAL-KODICI KRIMINALI - BEJGH - KONTRAVVENZJONI - NEGLIGENZA - PROVA - REG. 7(Z) TAL-GOVERNMENT NOTICE 234/1952 - RESPONSABILITA' KRIMINALI
Summary
Ir-reati taht is-"Sales of Commodities (Control) Regulations" tal-1952 huma kontravvenzjonijiet. il-Ligi Kriminali tirrendi hati ta` reat lill-padrun, billi zzommu responsabbli tal-kontravvenzjoni kommessa mid-dipendent teighu, jekk si tratta ta` kotnravvenzjoni ta` xi dispozizzjoni tal-lifi li l-padrun kien tenut josserva, u jekk bl-ezercizzju tad-diligenza l-padrun seta` jevita l-kontravvenzjoni. il-prova lil-kontravenzjoni kommessa mid-dipendent setghet tigi evitat bil-vigilanza tal-padruntmiss lill-prosekuzzjoni. Imma l-impossibilita` li tigi prevenuta l-kontravevezjoni, biex tista` tiskaguna lill-padrun, jehtieg li tkun, mhux relativa, imma assoluta. u jekk il-Qorti tkun soddisfatali l-Prosekuzzjoni lahqet il-prova ta` nuqqas ta` diligenza tal-padrun, fis-sens illi rnexxielha turi iili l-padrun bid=dilgenza teighu seta` jevita l-kontravvenzjoni, allura l-padrun huwa hati tal-kontravvenzjoni tad-dipendent. Fil-kaz prezenti, l-imputat, proprejtarju ta` azjenda kummercjali ta`certa entita`, kellu mpjegat mieghu b'salarju tajjeb "Accoutnant" biex jehodlu hsieb tal-kotba u jmexxi l-kontabilita` tal-azjenda, peress li l-imputat kien illetterat, u skond il-kalkoli maghmula mill-"accountant" sar il-bejgh ta` xi "spare parts" ta` karrozzi bi prezz oghla min dak fissat mir-Regolamenti; l-"accoutnant" kien konvint" li l-prezizjiet li hareg ma kienux kontra l-ligi; l-imputat kien huwa wkoll konvint, u ma setghax kien in mala fede; eppure l-Qorti zammitu hati tal-kotnravvenzjoni ta` bejgh bi prezz aktar minn dak permess mir-regolamenti, ghar-raguni illi sabet illi bi stitaktar ta` diligenza l-imputat, avvolja illetterat, seta` irrealizza u nsista mal-"Accountant" li, minhabba l-partikularita` tal-kaz, il-kalkolu kellu jsir differentement; uli ma kienx bizzejjed, biexjiskriminah, il-fatt li hu, bhala illetterat, halla kollox f'idejn l-"Accountant", u dan deherlu, anzi kien konvint, li l-affarijiet ghamilhom sewwa u skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info