Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 263

Judgement Details


Date
28/05/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ALBERT PORTELLI ET vs JOHN CUSCHIERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - ART. 10 TAL-KAP 109 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
Il-fakolta tas-sullokazzjoni moghtija lill-inkwiln u l-ezistenza ta' sullokazzjoni maghmula mill-inkwil bis-sahha ta' dik il-fakolta, minnhom innifishom, ma jinibux lis-sid milli jimpedixxi r-rilokazzjoni fil-konfront tal-inkwilin u milli jirriprendi pussess tal-fond ghall-uzu tieghu, jekk altrimenti jirrikorru l-kondizzjonijiet rikjesti mill-ligi. U biex is-sid jista' jitlob ir-ripreza ta' pussess tal-fond ma ghandux bzonn li, qabel xejn, huwa jitlob bi procedura separata li tigi mnehhija lill-inkwilin il-fakolta tas-sullokazzjoni; ghaliex it-talba ghar-ripreza ta' pussess necessarjament tinvolvii u tikkontjeni fiha nnifisha t-tnehhija ta' dak il-patt tal-lokazzjoni kif tal-pattijiet l-ohra kollha. Ghaldaqstant, jekk is-sid jikri dar tal-abitazzjoni biex l-inkwilin jissullokaha ammobilita, dak is-sid mhuwiex prekluz milli jitlob r-ripreza ta' pussess tal-fond minhabba li hu jkun kerad-dar biex tigi hekk sullokata u jkun hemm sullokazzjoni korrenti. U ladarba l-inkwilin ma jkunx jabita hu stess fid-dar hekk lilu mikrija, ma hux il-kaz ta' bzonn ghalih ta' "alternative accomodation" ghandha titqies relattivament ghat-"tenant and his family", u mhux ukoll ghas-subinkwilini mhux rikonoxxuti mis-sid li lilhom il-kerrej sija pure bil-fakolta generika tas-sid, ikun issulloka l-fond. U allura, biex tigi deciza t-talba tas-sid ghar-ripreza ta' pussess tal-fond, jibqa' biss li jigiparagunat il"hardship" rispettiv tas-sid u tal-inkwiln, inadentement minn dak tas-subinkwilin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info