Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 214

Judgement Details


Date
30/04/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CLEMENTINA FARRUGIA ET. vs MADDALENA FARRUGIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TA' EREDITA' - ART. 33 TAL-KAP. 70 - ART. 891(3) U 893 TAL-KAP. 23 - ATTI TA' EREDI - BEJGH U DONAZZJONI TA' OGGETTI TAL-WIRT - DENUNZJA TAS-SUCCESSJONI - PROVA - SPEJJEZ FUNERARJI - SUFFRAGI TAL-MEJJET - ZBANK TA' FLUS TAL-MEJJET
Summary
Biex tirrikorri l-accettazzjoni tacita ta' eredita' jehtieg li jkun hemm successibbli, li dan is-successibbli jkollu l-intenzjoni li jaccetta l-eredita', li hu jaghmel xi att li jista' jaghmlu biss bhala eredi, u li minn dan l-att tkun tidher necessarjament il-volonta' tieghu li jaccetta l-eredita'.Liema att irid tkun tali li certament, necessarjament u univokament, minnu ma tkunx tista' tigi nferita konsegwenza ohra hlief dik li min ghamlu ried jaccetta l-eredita'. U l-prova li l-att ikun jirrivesti dawn il-karattri tinkombi lil min jallega li dak l-att jirrivesti dawn il-karattri. Il-fatt li s-successibbli jinterpella lis-successibbli l-ohrajn biex jiddikjaraw jekk humiex bil-hsieb lijaccettaw il-wirt, wahdu, ma hux prova tal-accettazzjoni tal-eredita' da parti ta' mittenti ta' dikl-ittra ufficjali. Lanqas il-fatt li s-successibbli jaghmel id-denunzja tas-successjoni tal-mejjet,u fiha jikkwalifika ruhu bhala eredi skond il-ligi, wahdu, ma jammonta ghal accettazzjoni tal-eredita'. Lanqas zbank ta' flus depozitati mhollijin mil-mejjet, biex jithallsu l-ispejjez tal-funeral tieghu u biex isirulu suffragi ghal ruhu, jew, fil-kaz li xi flus hekk depozitati jappartjenu lil terzi persuni, biex dawn ikunu jistghu jiehdu flushom, ma jfisser necessarjament accettazzjoni tal-eredita' tal-mejjet li halla dawk il-flus hekk depozitati. Lanqas il-fatt illi s-successibbli jippruvawjirrangaw xi pendenzi ma kredituri tal-mejjet ma jfisser din l-accettazzjoni, jekk huma ma jkunux hallsu bhala eredi xi flus biex issoddisfaw lil dawk il-kredituri. Lanqas il-bejgh jew donazzjoni ta' xi oggetti li halla l-mejjet ma jinducu ta' bilfors accettazzjoni tal-eredita' tieghu, jekk ic-cirkustanzi li fihom ikunu saru dak il-bejgh u dik id-donazzjoni ma jkunux hekk univoci li jinducu dikl-accettazzjoni; b'dan, pero', illi t-tenwita' tal-valur tal-oggett li jigi mibjugh jew donat mhix rilevanti biex teskludi l-volonta' tal-accettazzjoni. L-indulgenza tal-Qrati dwar rigali ta' valur zghir lil xi parenti bhala memorja tal-mejjet jew lis-sacerdot li jkun assista l-mejjet fl-ahhar granet ta' hajta ma hix tassattiva, b'mod illi dik l-indulgenza ghandha tigi eskluza jekk ma jikkonkorrux ic-cirkustanzi tal-parentela u l-intimita' tad-donatarju mal-mejjet. Fl-ahharnett, ir-responsabbilta' tal-atti li jinducu accettazzjoni tal-eredita' hija ndividwali, b'mod li dak li jaghmel wiehedmis-successibbli ma jippregudikax lis-successibbli l-ohrajn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info