Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 699

Judgement Details


Date
11/04/1958
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PUBLIO FENECH vs ALFRED BARTOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - DANNI - DIFETTI FIX-XOGHOL - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Hu veru li jehtieg issir distinzjoni bejn is-semplici dikjarazzjoni ta' responsabbilta' had-danni, li tivverti fuq l-"an", u l-likwidazzjoni tal-istess danni, li tivverti fuq l-"an", u l-likwidazzjonital-istess danni, li tivverti fuq il-"quantum"; izda anki ghas-semplici deklaratorja ta' responsabbilta' ghad-danni, jehtieg li l-Qorti tkun soddisfatta li mhix eskluza l-possibbilta' tad-danni. Ghaldaqstant, jekk l-appaltant jallega li l-appaltatur minnu mqabbad ezegwixxa x-xoghol hazin, u fil-fatt ix-xoghol ikun fih xi difetti, dan ma hux bizzejjed biex il-Qorti tiddikjara l-appaltatur responsabbli ghad-danni; ghax jekk id-difetti rizultati huma tali li fil-fehma tal-Qori, u a soddisfazzjontaghha, ma jaghtux lok ghal danni, id-deklaratorja tar-responsabbilta' ghad-danni ma hix ammissibbli. U dan aktar u aktar jekk jittrapela li d-difetti riskontrati huma tant insinifikanti u riparabblimalajr, li l-azzjoni tal-appaltant ikun fiha l-element ta' dik li fid-Dritt Ruman tissejjah "emulazzjoni"; li ghandha tigi repressa. Il-fatt li x-xoghol rikjest biex jirrangaw ruhhom dawk id-difettizghar hu talment zghir li l-kawza setghet agevolment saret fil-Qrati Inferjuri, u setghu jigu evitati l-ispejjez akbar ta' kawza fil-Qrati Superjuri, hu motiv ta' temperament fil-kap tal-ispjejjez; apparti minn ragunijiet ohra li jista' jkun hemm fil-fattispece favur dan it-temperament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info