Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 662

Judgement Details


Date
15/12/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIANO XUREB vs LORENZA RAPA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Jekk sentenza tal-Board Tal-Kera, fil-fehma tal-Qorti tal-Appell, tikkonsisti f'apprezzament ta` fatt fuq il-valutazzjoni tal-provi, dik is-sentenza mhix appellabbli; u gie ritenut illi l-kwistjoni jekk l-uzu ta` fond ghadux li kien qabel, jew tbiddelx f'xi parti minnu, meta l-kwistjoni tkun bazatafuq semplici konstatazzjoni ta` fatti u apprezzament ta` provi, ma hix kwisjoni ta` punt ta` dritt,izda konstatazzjoni ta` fatt, u xjen izjed. fil-kaz li l-Board ikun irritjena illi t-twaqqif ta` industrija li kellha tigi attivata fil-fond ma kienetx timprota tibdil ta` destinazzjoni tal-fond, ghax kienet temporanea u dovuta ghac-cirkustanzi tal-mument, jista` jigi ravvizat involut puni ta` dritt, in kwantu illi jidher illi l-Board kien qed jipprocedi, bhala ligi, fuq l-assunt illi mhux kwalunkwe twaqqif ta` attivazzjoni tal-industrija go fond li hu mkiri ghall-ezercizzju taghha fih jikkostitwixxi tibdil ta` destianzzjoni ta` dak il-fond, izda biss dak it-twaqqfi li jkun ghal zmien twil mehud rigward ghax-xorta tal-industrija in kwistjoni, tal-ezigenzi fluttwanti tal-kummerc, u tac-cirkustanzi kollha tal-kaz; izda b'dan il-mod il-board ma jkun mexa fuq ebda prinicpju legali hazi. Ghaxhi gurisprudenza pacifika u kostanti tal-Qrati Taghna li met ahanut jinzamm maghluq ghal zmien twilma jkunx qieghed jigi wzat ghad-destianzzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info