Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 657

Judgement Details


Date
12/12/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
DOLORES FARRUGIA ET vs WALDEMAR CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - "CHARACTER" - APPELL - BOARD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - MARD TAL-INKWILIN
Summary
Sentenza tal-Board tal-kera li tinterpreta wiehed mill-elementi li ghandhom skond il-ligi jittiehduf'konsiderazzjoni biex jigi verifikat jekk l-"alternaative accomodation" offerta jew xort'ohra "Availble" gahll-initmat hijiex "reasobnablu suitable" ghalieh u ghall-familja tieghu, tigi tikkontjeni punt ta` dritt deciz fiha, u ghalhekk hija appellabbli. L-elementi ligahndhom jigu kunsidrati biex jitqies jekk l-"alternative accomodatio" hijiex "reasonably suitable" ghall-kerrej u ghall-familja teighu huma l-"extent" u l-"character' tal-fond, u l-"proximity" tieghu lejn il-post tax-xoghol, mhud rigward ghall-mezzi tal-istess kerrej. Il-kelma "character" ghandha, certament, is-sinifikat, ghall-finijiet tal-ligi tal-kera, ta` li "Standing", ossija l-"klassi" tal-fond, u talvolta anki tal-vicinat fejn ikun sitwat; imma accettabbli l-allegazzjoni illi konsiderazzjonijiet ohra, ikunu xi jkunu,jistghu talvolta jigu valorizzati fl-ezami tal-"hardship". imma mhux f'dak tas-"suitability" tal-fond taht l-aspett tal-"Cahracter" tieghu; ghax interpretazzjoni simili twassal ghall-assurdita` u ripunjanza tal-bon sens li ghandhom jigu evitati. U huwa ovvjament assura u ripunjat ghal kull sens komun li wihed jahseb illi, filwaqt li l-ligi riedet li tittiehed konsiderazzjoni tad-daqs materjali tal-fond, tal-ekra teighu, tal-vicinanza lejn il-post tax-xoghol tal-kerrej, u tal-"klassi" tal-fond,hi riedet teskludi mill-kosniderazzjoni s-"suitability" tal-fond offert bhala "alternative accomodation" gahl dak li huma ezigenzi primarji u fondamentali ta` igjene u ta` sahha. Ghaldaqstant, jekk il-fond offert bhala "alternative accomodation" gahlkemm adattat ghall-kerrej fid-daqs u d-dettalji l-ohra, ma jkunx pero` adatt ghalieh minhabba mard tal-intimat jew ta` membri tal-familja teighu, dakil-fond ghandu jigi kunsidrat bhala mhux "suitable" gahll-intimat. F'kaz simili, is-sentenza tal-Board tla-Kera, ghal dak li hu nterpretazzjoni tal-ligi, ma fiha xejn hazin; u jekk il-bqija tas-sentenza mhuwiex hlief paragun tal-"hardship" rispettiv u apprezzament ta` fatti, dna mhux sindakabbli mill-Qorti tal-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info