Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 621

Judgement Details


Date
01/12/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIO MARIA ZAMMIT ET. vs AVV. DR. JOSEPH VELLA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GRATUWITA' - PARENTELA - SERVIGI
Summary
Il-principju tal-gratuwita' tas-servigi hu applikabbli biss fil-kazi fejn ir-rapporti bejn min jippresta s-servigi u min jircevihom jkunu intimi ta' demm, hbiberija u affezzjoni kbira, u kemm il-darbadawk is-servigi, ghalkemm ikkagunaw inkomodu kbri lil min ipprestahom, ma kkagunawlux pero' perditamaterjali. U b'dan kollu, kull kaz ghandu l-fatti-speci tieghu partikulari. Fil-gurisprudenza anterjuri, il-prezunzjoni tan-"non gratuwita' giet sostiwita bil-prezunzjoni kuntrarja fil-kaz ta' servigi prestati bejn parenti, fejn is-servigi gew ritenuti prestati "familiaritatis causa"; imma fil-gurisprudenza aktar recenti, anki ghar-rigward tal-parenti, gie applikat il-principju li kwalunkwe servigi jigu ritenuti prestati bi speranza ta' kumpens jekk ma jikkonkorrux cirkustanzi tali li jiggustifikaw konkludentement il-gratuwita', sija pure minhabba relazzjonijiet ta' parentela. Fil-kaz prezenti, il-Qorti tal-Ewwel Istanza applikat dawn il-principji, u fuqhom akkordat lill-atturi kumpens talli kienu pprestaw servigi lill-mejta zija, barra milli tathom id-dritt ghar-rimborz tal-ispejjez li kienu erogaw fl-interess tal-mejta; u l-Qorti tal-Appell awmentat ir-rata gornaljera ta' kumpens ghas-servigi li kienet akkordat l-Ewwel Qorti, u anki akkordat kumpens moderat lill-istess atturi talli dawn kienu jmorru jivvizitawha regolarment fiz-zmien li kienet l-isptar, u kienu jehdulha xi affarijiet ta' ikel u xorb li kienet tiehu pjacir bihom, u anki titlobhom; u dan b'riforma tas-sentenzatal-Ewwel Qorti li kienet cahdet lill-atturi dan il-kumpens moderat barrani.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info