Reference: Volume 42C (1958), Part No. 2, Section , Page 880

Judgement Details


Date
28/01/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
PAOLO RAPINETT vs EVANGELISTA ELLUL ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - KOMMUNJONI TAL-AKKWISTI - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - LOKAZZJONI - MARA - TISWIJIET FIL-FOND MIKRI
Summary
Ghad-danni kagunati fil-fond lokatizju huwa responsabbli l-inkwilin jew il-konduttur; li huwa responsabbli ghal dawk id-danni li jkun graw fil-fond bi htija tieghu jew ta' membri tal-familja tieghu.U billi l-lokazzjoni kuntratta fil-kors taz-zwieg issir favur ir-ragel, huwa kontra tieghu biss li ghandha tigi diretta l-azzjoni ghal dawn id-danni, u mhux ga kontra l-mara wkoll. Ghaldaqstant, jekkil-lokatur jagixxi wkoll kontra l-mara, huwa jkun mexxa l-azzjoni tieghu hazin in kwantu diretta kontra l-mara wkoll, u din ghandha tigi liberata mill-osservanza tal-gudizzju. Hija regola komuni, izda mhux assoluta u inflessibbli, ili l-lokatur, lij gahzel li ma jitlobx ir-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni minhabba d-danni kagunati mill-konduttur fil-fond tieghu ghandu jistenna, sabiex jazzjona ghad-danni lill-konduttur, sakemm tispicca l-lokazzjoni. U din mhix regola assoluta u inflessibli, ghaliex gie ritenut mid-dottrina u mill-Qrati illi, meta d-danni jkunu ta' natura gravi u urgenti, u talili jkunu iriparabbli, jew li jikkompromettu s-sustanza jew il-konservazzjoni tal-fond lokat jekk majigux milqugha mill-ewwel, mhu gust li l-lkoatur ghandu joqghod jistenna sa ma tispicca l-lokazzjoni halli jikkostringi lill-konduttur li jkun ikkaguna d-dannu jezegwixxi l-obligazzjonijiet tieghu lijitnisslu mir-rapport lokatizju "ex lege", u in konsegwenza jkollu dritt li jitlob l-ezekuzzjoni taghhom anki jekk l-lokazzjoni tkun ghadha miexja. Imma meta d-danni ma jkunux ta' din in-natura u urgenza l-azzjoni tal-lokatur biex il-konduttur jirriparahom fil-kors tal-lokazzjoni hija prematura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info