Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 811

Judgement Details


Date
29/11/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO CILIA vs FILIPPA FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PRIME NOTE" - APPELL - KAPITOLU - KONTUMACJA
Summary
Hu principju li l-kontumacja ma tistax tigi ritenuta gustifikata meta hi kolpuza. Il-fatt li fl-ewwel dehra l-kawza kienet giet kontestata mid-difensur tal-konvenut bl-appozizzjoni tal-firma tieghu fil-ktieb tal-"Prime Note" kif isir fil-Qrati Inferjuri (uzu rikonoxxut mill-gurisprudenza) ma jservix biex jiggustifika l-kontumacja meta terga tidher il-kawza quddiem il-Qorti; ghax il-ligi hi kategorika, u tipprexxindi minn kull kontestazzjoni precedenti. Il-fatt li l-konvenut ma deherx meta gielilu deferit il-kapitolu ghax-id-difensur tieghu kien bghatlu ittra dwar il-gurnata ghal meta giet differita l-kawza, u l-konventu, billi ma jafx jaqra, ma hax il-passi okkorenti biex dik l-ittra tigililu mfissra sewwa u taha biex jaqrahielu lil min ma jafx lanqas hu jifhem sewwa ittra simili, jikkostitwixxi traskuragni li ma tammettix lill-kontumaci ghar-restituzzjoni "in integrum" kontra l-prezunzjoni ta' konfessjoni tal-materja kapitolata f'appell li hu jaghmel kontra s-sentenza moghtija mill-Ewwel Qorti fil-kontumacja tieghu. Lanqas il-fatt li l-kapitolu li gie lilu deferit fl-assenza tieghu ma kienx preciz fid-dizzjoni tieghu ma jiswielu; ghax ir-responsabbilta' tieghu ghal dak li humitlub kontra tieghu fic-citazzjoni hija nvoluta fil-konfessjoni prezunta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info