Reference: Volume 42C (1958), Part No. 2, Section , Page 827

Judgement Details


Date
08/01/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOSEPH ZAMMIT vs CARMELO CARUANA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2113(D) TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - KANONIZZAZZJONI TAL-KREDITU - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - PRIVILEGG
Summary
Talba biex jigi dikjarat il-privilegg specjali fuq oggetti mobili li ghadhom ma gewx imhallsa, qabelil-kanonizzazzjoni tal-kreditu ghall-prezz ta' dawk l-istess oggetti, hija intempestiva. Il-kreditu huwa haga, u l-privilegg huwa hag'ohra. Il-kreditu jissussisti indipendentement mill-privilegg, mentri l-privilegg ma jistghax jissussisti minghajr il-kreditu. U huwa legalment inkoncepibbli li tigi mitluba dikjarazzjoni ta' privilegg bhala preordinata ghat-talba tal-kundanna ghall-kreditu; ghall-kuntrarju, huwa skond il-logika naturali u guridika li t-talba ghall-kanonizzazzjoni tal-kreditu ghandha tkun preordinata ghad-dikjarazzjoni fis-sens li l-kreditu tal-attur ghandu jgawdi d-dritt ta'prelazzjoni fuq il-hwejjeg partikulari li huma destinati biex jiggarantixxu ahjar il-pagament. Barra minn dan, l-affermazzjoni gudizzjali tal-jeddijiet legittimi ta' preferenza reklamata kontra d-debitur biss, apparti milli hija inopportuna jekk ma hemmx kreditu ta' hadd iehor fuqha, hija indubbjament intempestiva; u ghandha ssir ukoll fil-konfront ta' kredituri ohra li jistghu jkunu jippretenduprivilegg huma wkoll fuq l-istess oggetti. Ghaldaqstant, fil-kaz ta' talba biex il-kreditu reklamat jigi dikjarat privileggjat fuq oggetti mibjugha u mhux imhallsa, u biex il-kreditu ghal dawk l-oggetti jigi kanonizzat, maghmula kontra d-debitur biss, il-Qorti, fil-waqt li tikkanonizza l-kreditu,jekk ikun dovut, ghandha tillibera "ab observantia" mit-talba ghad-dikjarazzjoni tal-privilegg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info