Reference: Volume 42C (1958), Part No. 2, Section , Page 868

Judgement Details


Date
23/01/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
PAOLO ABELA vs ANTONIO BONNICI ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1093 U 1077 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - DOKUMENTI - KOPJA TA' SENTENZA KRIMINALI F'KAWZA CIVILI - MINURI - MISSIER - PROVI - RESPONSABBILTA' INDIRETTA - SOLIDARJETA'
Summary
Fil-ligi ma jidherx li hemm xejn kuntrarju ghall-ezibizzjoni f'kawza civili ta' kopja ta' sentenza moghtija minn Qorti Kriminali fuq l-istess fatti; jekk, mbghad, id-dokument ezibit, minhabba l-indipendenza tal-azzjoni civili mill-azzjoni kriminali, jistghax jaghmel prova jew le, din hi kwistjoni ohra; u anki jekk ma jaghmelx prova, l-irrilevanza tieghu mhix raguni b'ex jigi sfilzat mill-process.Meta jirrizulta li diversi persuni hadu parti f'ghemil li kkaguna hsara, minghajr ma tista' tigi stabbilita l-parti tal-hsara ta' kull wiehed minnhom, ghandhom jigu mizmuma responsabbli ta' dik il-hsara dawk kollha li hadu parti fiha; u jekk fost dawk il-persuni hemm xi minuri, ghall-hsara imputabbli lil dawk il-minuri huwa responsabbli l-missier taghhom, jekk hu ma jippruvax li ha l-hsieb ta' missier tajjeb tal-familja biex il-fatt li kkaguna l-hsara ma jigrix. Ghalkemm il-ligi, fil-kaz li diversi jkunu d-danneggjanti, taghti lid-danneggjat id-dritt li jagixxi ghad-danni kontra wiehed minnhom biss, dan ma jfisserx, illi, jekk hu jagixxi kontra taghhom kollha, il-kundanna ghandha tkun ta'kull wiehed minnhom ratealment, u mhux solidalment. Il-kundanna ghandha tkun solidali; ghaliex il-fakolta' moghtija lill-Qorti li tqassam fuq kull wiehed mid-danneggjanti l-hlas tal-hsara skond ic-cirkustanzi tirrigwarda biss ir-rapporti nterni bejn dawn, imma qatt ir-relazzjoni bejn id-danneggjanti u l-persuna li sofriet il-hsara.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info