Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 708

Judgement Details


Date
21/10/1958
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DR EDWARD SAMMUT NE vs CALCEDONIO CUSCHIERI PR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 36 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - BWONA FEDE - IMPORTAZZJONI - KJAMATA FIL-KAWZA - KONKORRENZA SLEALI - PENALI - REGISTRAZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TRADE MARK
Summary
Trade mark, anki jekk mhix registrata hawn Malta, taa` ugwalment taht il-portezzjoni tal-ligi, billil-fabbrikant li jipproduci artikolu ta` merkanzija u legittimament ipoggi fuqu markju bl-intenzjonili dak l-artikolu jigi maghruf bhala prodoott tieghu jakkwista d-dritt ta` proprjeta` ta` dak il-markju bl-intenzjoni li dak l-artikolu jigi maghruf bhala prodott teighu jakkwista d-dritt ta` proprjeta` ta` dak il-markju; u l-ligi taghtieh, f'kaz ta` vjolazzjoni tad-dritt teighu ta` proprjeta ta` dak il-markju, l-istess rimedji li taghti lill-proprjetarju biex dan ikun jista` jassikura l-pussessudgawdija ta` kull proprjeta` tieghu. U din il-protezzjoni hija internazzjonali; ghaliex il-merkanziji jiccirkolaw fis-swieq kollha. HUwa veru li l-ligi tipprevedi l-formom l-aktar soliti tal-konkorrenza ilecita, uilli mhux lecitu liwihed jestendi l-kazijiet ta` din il-konkorrenza oltre dawk minnha previsti, billi si tratta ` ta` veri u propji delitti kummercajli, li jaghut loka ghall konsegwenzi wisq serji. PEro`, jekk ditta estera tkun tiffabbrika prodott li jkun protett hawn Malta taht il-Ligi ta` Protezzjoni tal-Proprejta Industrijali taht markju li jkun qieghed legittimament jigi uzatminn kummercjant lokali; udik id-ditta tinnomina ditta ohra estera bhala koncessjonarja taghha bil-fakolta` li tiffabbrijka u tispaccja minn dak il-prodott bl-istess markju, limitatament pero` ghal certi lokalitajiet barra minn Malta, u filwaqt li l-prodott tal-ewwel imsemmija ditta ikun qieghed jigi spaccjat hawn Malta kummercjant iehor jimporta l-prodott tad-ditta l-ohra koncessjonarja u jinnegozjah hawn Malta taht l-istess markju, l-eghmil ta` dan il-kummercjant l-iehor jidhol fl-ipotesijietkontemplati mill-ligi, u jikkostitwixx att ta` konkorrenza sleali. Verament, dan ma jkunx il-kaz ordinarju ta` neguzjant li jispiccja prodott fabbrikat minnu stess, divers mill-prodott fabbrikat minn neguzjant iehor, taht il-amrkju ta` dan in-neguzjant l-iehor, identiku u imitat, imm ahu l-kaz ta`neguzjant li jimporta prodott minn ghand ditta esters, li tipporducieh b'koncessjoni ta` ditta ohralimitat territorjalment ghal postiijet bara minn Malta, u jispaccajhom hawn Malta bil-markju li jkunga jinsab uzat mid-ditta l-ohra. Imma jekk hemm il-possibilita` ta` konfuzjoni bejn il-emrci fabbrikata mil-ewwel ditta u dik fabbrikata mid-ditta koncessjonarja, dik il-possbilita` ta` konfuzjoni bejn ditta u ohra bhala fabbrikanti tal-emrkanzija hi bizzejjed biex ikun hemm konkorrenza illecita.Xejn ma tiswa l-allegazzjoni tal-kummercjant konvenut bhala konkorrent illecitu fis-sens illi huwa ma uzax il-markju in kontestazzjoni, ghax huwa ma ghamelx hlief importa l-emrkanzija b'dak il-markju;ghax il-fatt tal-importazzjoni hu att li bih certament huwa kkonkorra biex tigi ntegrata l-konkorrenza sleli; u hu prinicpju illi huma korresponsabbli dawk kollha li jkunu kkonkorrew ghall-kommissjoni ta` fat tillecitu. U dottrinalment ukoll l-importazzjoni hija "infringement". Lanqas ma tiswa l-allegazzjoni illi t-talba ghad-dikjarazzjoni li l-proprjeta` tat-trade mark in kwistjoni ghar-rigward tas-suq ta` Malta hija eskluzivament tad-ditta originarja produttiric tal-merkanzija ma kellhiex tigi proposta kontra l-kummercjant li qieghed jispaccja l-istess merkanzija bl-istess markju minnu mportata mid-ditta fabbrikanti koncessjonarja, gahx huwa ma hux il-kontradittur legittimu ta` dik id-domanda; ghaliex il-markju vjolat huwa registrat u wzat mid-ditta li qeghda titlob dik id-dikjarazzjoni, u dik it-talba hija preambula ghad-domandi l-ohra biex tigi dikajrata l-konkorrenza sleali u ghad-domandi konsegwenzjali; molto piu` li l-kummercjant konkorrent bil-fatt teighu jkun qieghed inidrettament u virtwalment jiddiskonoxxi dak il-markju. LAnqas jista` jilmenta, jekk fil-kawza tigi msejha d-ditta koncessjonarja, illi l-ispejjez tal-kawza jigu akkollati kollha fuqu, komprizi dawk tad-ditta koncessjonarja msejha fil-akwza, jekk ma kienx l-attur li pprovoka dik is-sejha fil-kawza, u ebda tort ma jisntab a kariku tad-ditta kjamata fil-kawza, u l-konveut ikun sokkombent. Xi awturi pproponew id-distinzjoni bejn konkorrenza "illecita" u konkorrenza "Selali'; l-ewwel wahda tikkomoprendi l-kazijiet ta` bwona fede, u t-tieni l-kazijiet ta` mala fede. Imma l-kwistjoni tal-bwona fede umala fede tista` tkun importanti ghal-entita` tal-piena; ghall-bqija, il-kolpa hi sufficjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info