Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1038

Judgement Details


Date
20/05/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ALFRED SALMONE. O.B.E., NE. ET. vs AVUKAT DR. FRANK VASSALLO ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEBITU MOBILJARI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - MARA - OBLIGAZZJONI "DI FARE O DI NON FARE"
Summary
Meta persuna tobliga ruhha li taghmel jew ma taghmelx ("di fare o di non fare") xi haga, dan id-debitu huwa ritenut mid-dottrina bhala debitu mobiljari; ghaliex, jekk id-debitur jonqos li jadempixxi l-obligazzjoni tieghu, dak in-nuqqas jirrizolvi ruhu f'danni u nteressi, li jikkonsistu f'somma ta' flus li hija l-valutazzjoni tan-nuqqas; u per konsegwenza dik l-istess estimazzjoni pekunjarja ta' danni u nteressi hija riduzzjoni tan-nuqqas fi flus, li hija haga mobili. Dawn id-debiti mobili, ankorke' kontratti mill-wiehed jew l-ohra mill-persuni marbutin bi zwieg qabel l-istess unjoni, huma piztal-komunjoni; l-ghaliex iz-zewg mizzewgin, jew min minnhom, ikun jinstabu debituri meta junixxu ruhhom bi zwieg. Fil-kaz prezenti l-konvenuta kienet obligat ruhha mal-Gvern Civili li tiehu kors ta'"Teacher" fil-"Mater Admirabilis Training College", u li fit-terminazzjoni tal-istess kors taghti s-servizzi taghha bhala "teacher" ghal sentejn, u illi, jekk hija tonqos minn dik l-obligazzjoni, ikollha thallas lill-Gvern is-somma li dan jiddetermina, u li tkun intefqet fl-edukazzjoni u "training"tal-konvenuta; din bdiet il-kors, imma ma komplietux, abbandunatu, izzewget, u emigrat; il-Gvern fittex ghar-rifuzjoni lilha u lill-zewgha; u l-Qorti qatghet illi r-ragel kien responsabbli ghas-sommareklamata mill-Gvern.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info