Reference: Volume 42D (1958), Part No. 3, Section , Page 1198

Judgement Details


Date
07/08/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
KAPTAN CHARLES PACE vs JOSEPH TONNA NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 379, U 380 TAL-KAP. 15 - DIKJARAZZJONI TAS-SEKWESTRARJU - INGUNZJONI GHAD-DEPOZITU - INTEGRITA TAL-GUDIZZJU - KJAMATA FIL-KAWZA - SEKWESTRU
Summary
Is-sekwestru li jkun jirrisjedi fil-Gzira fejn tkun tinsab il-Qorti li tohrog mandat ta' sekwestru ghandu, jekk ikun interpellat b'ittra ufficjali ghal daqs hekk, jaghmel dikjarazzjoni dwa xi flejjesjew hwejjeg ohra li huwa jkollu ta' penitenza tas-sekwestrat, fi zmien erbgha t'ijiem, lir-Registratur tal-Qorti li tkun spediet il-mandat, kemm il-darba huwa ma jkunx ghamel dik l-istess dikjarazzjoni lill-marixxall ezekutur fil-waqt talezekuzzjoni tal-mandat; u fin-nuqqas li jaghmel dan, huwa prezunt mill-ligi li fil-fatt hu jkun jippossjedi flesses jew oggetti ohra konnessi mal-att ezegwit. L-ezekutant, ukoll, jista' jintima lis-sekwestratarju per mezz ta' att procedurali "ad hoc" biex jiddepozita l-flejjes u oggetti ohra tas-sekwestrat, jew jista' minn jeddu, jekk ma jkunx irid izomm dawk il-flejjes jew hejjeg ohra, jiddepozitahom il-Qorti, salv li jinnotifika bid-depozitu lill-ezekutant u lid-debitur. Imma l-prezunzjoni fuq imsemmija hija "juris tantum", u tista' tigi kontradettabi provi u bi prezunzjonijiet kuntrarji. Fil-kawza, mbghad li jaghmel il-kreditur kontra s-sekwestrarji biex dawn jiddepozitaw il-flus jew oggetti ohra li huma prezunti jkollhom fil-poter taghhom, ghax la ghamlu d-dikjarazzjoni fuq imsemmija u lanqas id- depozitu, meta kienu gew ghal hekk interpellati, il-kreditur mhux obligat iharrek anki lis-sekwetrat, u l-gudizzju jibqa' integru mill-mument lijiehdu parti fih dawk li jkollhom id-dritt u dawk li kontra taghhom dawk l-istess dritt jikkompeti.Jekk is-sekwestratarju konvenut jidhirlu li tkun mehtiega fl-interess tieghu l-prezenza tad-debitur, uwa jista' jitlob l-intervent tieghu f'dak il-gudizzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info