Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1139

Judgement Details


Date
21/11/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
VICTOR F. DENARO NE vs JOSEPH ROSSIGNAUD ET. NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI - REKWIZIZZJONI
Summary
Jekk is-sid ta' dar rekwizizzjonata, interpellat b'ittra ufficjal biex jirrikonoxxi bhala inkwilintieghu lill-persuna li lilha jkun gie allokat mill-Housing Commissioner il-fond rekwizzizzjonat, jonqos milli jirrikorri lejn il-Qorti biex jigi awtorizzat ma joqhodx ghal dak l-ordni, bid-dekorrenzastes ta' tletin gurnata moghtija lilu biex jaghmel dik il-procedura huwa jigi jirrikonoxxi lil dik il-persuna jinholqu rapporti ta' vera u proprja lokazzjoni, u kwindi jigi eliminat kull rapport tal-awtorita' rekwizzizzjonanti mal-allokatarju tal-fond rekwizizzjonat. Din il-procedura hi neccessarja, biex ir-rekwizizzjonat jopponi l-ordni lilu b'rett biex jirrikonoxxi l-allokatarju tal-fond rekwizizzjonat; u mhux bizzejjed li hu jopponi ruhu ghal dan ir-rikonoxximent b'ittra, sija pure ufficjali; hax din ma tistax tissupplixxi ghall-procedura lilu espressament imposta mill-ligi. Fil-kaz prezenti, il-Gvern kien irrekwizizzjona fond u allokah lid-Dipartiment tal-Emigrazzjoni, Xoghol u Servizzi Socjali. Is-sid rekwizizzjonat oppona ruhu b'ittra biss ghall-ordni tal-Gvern lilu maghmul b'ittra uff biex jirrikonoxxi l'l dak id-Dipartiment bhala inkwilin tieghu. Ftit wara, irrizenja l-Ministru li taht id-direzzjoni tieghu kien jinsab dak id-Dipartiment bla titolu ghax minhabba dik ir-rizenja ma kienx hemm aktar awtorita' li tista' zzomm il-fond b'rekwizzizzjoni. Imma l-Qorti qatghetili d-Dipartiment kellu titolu legali ta' lokazzjoni fuq il-fond, billi s-sid ma kienx ghamel il-procedura fuq imsemmija fi zmien tletin gurnata minn meta gie nterpellat bl-ittra ufficjali biex jirrikonoxxi l-allokazzjoni maghmula tal-fond rekwizizzjonat, avvolja kien oppona ruhu b'ittra ghall-istess allokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info