Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 952

Judgement Details


Date
07/03/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCESCO MIFSUD vs LEONE AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1949 U 1948 TAL-KODICI CIVILI - IMGHAX - SELF - SOCJETA' - UZURA
Summary
Flus li jigu moghtija b'self huma suggetti ghar-regoli li jiggovernaw is-self, avvolja d-denominazzjoni li tinghata lill-att tkun diversa; u ghalhekk, fil-kaz li l-imghax ma jkunx gie miftihem, ir-rata tieghu ghandha titqies dik tal-hamsa fil-mija fis-sena; u jekk ikunu ihallsu imghaxijiet izjed minn dak permess mill-ligi, iz-zejjed jitnaqqas mill-kapital. Mhix accettabbli l-allegazzjoni li bejnil-partijiet, meta gew somministrati dawk il-flus, saret socjeta', jekk il-kumpens ghal dik is-somministrazzjoni kien perijodiku u dejjem l-istess, kien x'kien il-qliegh li min ircieva l-flus ghamel bl-impjeg taghhom. Ghax is-socjeta' u s-self huma zewg kuntratti li jixxiebhu hafna, u spiss saru tentattivi biex self jigi moghti l-apparenza ta' socjeta'; imma, jekk il-beneficcju attribwit lil minjivversa flusu ikun perijodiku u fiss, ikun hemm self; ghall-kuntrarju, jekk dak il-beneficcju jkunivarja u jkun proporzjonat ghall-profitti, ikun kaz ta' socjeta'. Konsegwentement, jekk wiehed jivversa flus biex min jircevihom ihaddimhom, b'dan li jobliga ruhu li jikkorrispondi rata fissa u perijodika ghall-uzu ta' dawk il-flus, u li tkun indipendenti mill-profitti li jkollu min jircievi dawk il-flus, ikun il-kaz ta' self, u mhux ta' socjeta'; u l-isem moghti lill-kuntrattazzjoni fis-sens lidin kienet socjeta' ikun qieghed jimmaskera operazzjoni ta' self; b'mod li jekk ir-rati li jithallsujkunu jissuperaw ir-rata legali tal-imghax, il-flus imhallsin izjed minn dik ir-rata jikkostitwixxuuzura, u ghandhom jigu ridotti ghar-rata legali, u z-zejjed jigi mnaqqas mill-kapital.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info