Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 919

Judgement Details


Date
14/02/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPA ZAMMIT ET. vs GERALD LABBE ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1650, 1652, 1643, U 1176 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - HRUQ - LOKAZZJONI - PROVA - SEFTURA
Summary
Skond il-ligi, il-kerrej iwiegeb ghat-taghriq u ghall-hsarat li jigru fil-haga mikrija lilu matul id-dgawdija tieghu, meta ma jippruvax li dan it-taghriq jew hsarat graw minghajr htija tieghu. Ghax il-kerrej ghandu jinqeda bil-haga mikrija bhala missier tajjeb tal-familja, u huwa obligat li jirrestitwixxi l-haga, u kwindi li jikkonservaha sal-kunsinna. Anki fil-kaz ta' htija ta' xi wahda mill-persuni li ghalihom il-konduttur huwa responsabbli skond il-ligi, il-lokatur ghandu d-dritt jagixxi kontra l-konduttur direttament; u sabiex jehles minn din ir-responsabbilta', mhux bizzejjed li l-konduttur juri li hu ma ghandux htija, izda jehtieglu jipprova li lanqas ghandha htija xi wahda minn dawkil-persuni. Il-piz tal-prova dwar in-nuqqas ta' htija huwa mixhut fuq il-konduttur; u ghalhekk, f'kaz ta' dubju, ir-responsabbilta' tal-konduttur ghandha tibqa' ssehh kontra tieghu. Ghaldaqstant, jekk jigri hruq fil-haga lokata bi htija tas-seftura tal-konduttur, il-konduttur hu responsabbli ghall-hsara relattiva; ghax seftura hija wahda mill-persuni li ghalihom jirrispondi l-konduttur skond il-ligi; u jekk is-seftura kienet inesperta, hu kien obligat jinvigila fuq l-azzjonijiet taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info