Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1019

Judgement Details


Date
12/05/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCIS GALEA vs BARTOLOMEO GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DAMNUM EMERGENS" - "LUCRUM CESSANS" - ART. 1088 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - INKAPACITA' PERSONALI - KOLLIZZJONI - KURA MEDIKA
Summary
Hu principju, rikonoxxut u ammess mill-gurisprudenza, illi l-kura medika hija rimessa ghall-fiducjapersonali tal-pazjent. F'materja ta' inkapacita' personali sofferta mid-danneggjat bi htija tad-danneggjant, il-gurisprudenza stabbiliet ukoll illi ma hemmx regoli fissi u nflessibbli, u kollox jiddependi mic-cirkustanzi tal-kaz, u illi, fost il-kriterji li tindika li ligi veru li hemm ix-xorta u l-grad tal-inkapacita', izda dan hu wiehed biss mill-kriterji, u ghalhekk l-ammont tad-danni rizarcibbli mhux necessarjament ghandu jkun proporzjonat dejjem ghall-grad tal-inkapacita'. Fil-fissazzjonital-"lucrum cessans" ghandhom jittiehdu in konsiderazzjoni diversi elementi, fosthom principalmentl-eta' ta' min sofra l-inkapacita', u kwindi mhux biss il-proventi tieghu qabel il-kaz, imma anki dawk potenzjali. Lanqas ma ghandu jigi kunsidrat, fil-likwidazzjoni tal-"lucrum", l-fatt li t-telf ta' paga tad-danneggjat fil-mument tal-kolizzjoni ma kienx telf effettiv; ghax il-ligi tiddistingwi bejn it-telf tal-paga jew qliegh iehor "attwali" u t-telf ta' qliegh iehor li d-danneggjat ibati "l-quddiem" minhabba l-inkapacita'. Fost id-danni emergenti, fil-kaz prezenti, il-Qorti akkordat lid-danneggjat l-ispejjez ta' vjagg li hu ghamel biex mar jikkura ruhu f'Catania minhabba lezjoni soffertaa kawza ta' kollizjoni, flimkien mal-ispiza li hu ghamel f'Catania ghal dik il-kura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info