Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 909

Judgement Details


Date
06/02/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MARIANO SARE' vs ANTONIO ELLUL ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 671 U 668 TAL-PROCEDURA CIVILI - BENEFICCJU TAL-FOQRA - HLAS TAL-ONORARJU TIEGHU - PERIT GUDIZZJARJU
Summary
Jekk f'kawza jkun gie nominat perit gudizzjarju, u l-onorarju tal-perit ghandu, skond id-digriet tan-nomina tal-perit, jithallas jew jigi depozitat provvizorjament mill-attur, u fil-kors tal-kawza danjigi ammess ghall-beneficcju tal-foqra u jaghmel talba biex ir-rapport tal-perit jinfetah bla ma huwa jhallas dak ir-rapport, il-Qorti, qabel ma tiddeciedi fuq dik it-talba, ghandha tara fl-interessta' min fost il-partijiet gie moghti l-provvediment tan-nomina tal-perit. U biex tara jekk dik in-nomina tkunx saret fl-interess taz-zewg partijiet jew ta' wahda minnhom biss, jehtieg li ssir riferenza ghad-digriet tan-nomina; ghax meta n-nomina tkun mitluba mill-attur sabiex jipprova fatt li fuqujkun irid jibbaza l-azzjoni tieghu, id-dritt tal-perit ghandu jigi provvizorjament imhallas jew depozitat mill-attur stess, mentri fil-kazi l-ohra huwa mholli fid-diskrezzjoni tal-Qorti li tiddecidi,wara li tiehu in konsiderazzjoni l-interess ta' kull wahda mill-partijiet fil-kawza, f'liema proporzjoni kull wahda ghandha tikkontribwixxi ghall-hlas tal-perit. Jekk minn dan il-konfront jirrizultali n-nomina saret fl-interess tal-attur, it-talba tieghu fuq imsemmija mhix attendibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info