Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 991

Judgement Details


Date
30/04/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIOVANNI DEPASQUALE vs CARMELO SEYCHELL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - EZEKUZZJONI - LOKAZZJONI - SENTENZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - ZGUMBRAMENT
Summary
Il-lokatur li jigi awtorizzat b'sentenza tal-Board tal-Kera biex jirriprendi pussess ta` fond teighuminn ghand l-inkwilin, billijoffri lil dan l-ahhar imsemmi "alternative accomodation", fi zmien prefiss mis-sentenza, u li ma jipprevalixxix ruhu mill-istess sentenza f'dak iz-zmien, ma jistghax jigikundannat biex jiddikjara lill-inkwlin meta sejjer jezegwixxi dik is-setenza u jipprevalixxi ruhu mid-drittijeit lilu derivanti mill-stess decizjoni; ghaliex dik is-sentenza bl-ebda mod ma illimita lill-lokatur iz-zmien li fih jista` jezegwiha, u ghalhekk l-inkwlini ma jistghax igieghlu jezegwixxis-sentenza meta jrid hu. Mil-banda l-ohra, pero`, lanqas hui ekwu lil-inkwlin jibqa` sospiz bl-inazzjoni tal-lokatur u joqghod taht l-inkubu kontinwu, u indubbjament irritanti, li minn mument ghall-iehor jircievi l-intima biex hin bla waqt jizgombra mill-fond minnu detenut, billi m ajkun jaf jekk umeta l-lokatur ser jezegwixxi s-sentenza. Ghaldaqstant, filwaqt li ma ghandhiex tigi akkolta t-talba tal-inkwilin biex il-Qorti tikkundanna lill-lokatur biex jiddikajara jekk u meta ser jezegwixxi s-sentenza tal-Board, hu sewwa lil-Qorti tordna lill-lokatur jaghrraf fi zmien ragjoevoli lill-inkwilin li sejjer jezegwixxi s-setenza, jekk umeta hu jiddecidi li jiehu din id-decizjoni, u tistabblixxita` kemm zmien ghandu jkun dan il-pre-avviz. Provediment simili, pero`, mitlub mill-attur inkwlin,ikun a beneficcju tieghu biss; u ghalehkkk hu xieraq ukoll lil-kap tal-ispejjez f'kawza li hu jaghmel ghal dan il-provvediment ibatihom hu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info