Reference: Volume 42D (1958), Part No. 3, Section , Page 1171

Judgement Details


Date
15/04/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO BAJADA NE vs AVUKAT DR JOSEPH HENRY XUEREB NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MORTGAGE" - BASTIMENT - BEJGH - GARANZIJA - IMPEDIMENT TA` SAFAR - MERCAHNT SHIPPING ACT, 1894
Summary
Il-"mortgage" ghandu d-dritt jiehu pussess tal-vapur, u ghandu wkoll il-poter assolutament li jiddisponi mill-vapur, jew min "share" tal-istess vapur, li in rispett taghha huwa jkun registrat; u metajkun hemm aktar persuni registrati bhala "mortgages" tal-istess vapur, jew tal-istess "share", il-"mortgage" li ma jkunx l-ewwel ma jistghax ibiegh il-vapur, jew is-sehem, minghaj rla-dezjoni ta` kull"mortgage" ta` qalbu, hlief taht ordni ta` Qorti ta` gurisfizzjoni kompententi. Meta mbghada il-"mortgage" ibiegh il-vapur, kif ghandu d-dritt jaghmel, huwa jinsab fl-obligu li jaghmel il-konsenja teighu "free of encumbrances"; u ghalhekk, jekk il-bastiment ikun arrestat, gahndu dritt jitlob ir-"Release" tieghu. Imma, biex jottjeni dan ir-"Release", huwa jrid jaghti garanzija ("bail"); u din il-garanzija hija ekwivalenti ghall-vapur. jekk jirrizulta li giet mogthija ganzija adegwata, il-bastiment ghandu jigi "released", biex ikun jista` jigi knsenjat lix-xerrej "Free of encumbrances". huveru li skond il-ligi taghna, biex mandat ta` impediment ta` safar jigi mnehhi, ghandu jkun hemm depozitu jew pleggerija li skond ic-cirkustanzi tal-kaz ikunu bizzejjed biex jitqeghdu fiz-zgur il-jeddijiet jew pretensjonijiet imsemmija fil-mandat, u l-persuna mizmuma mis-safar ghadnha tahtar ukoll prokurtur biex jidher ghaliha fil-kawza; izda din id-dispozizzjoni ghandha tigi armonizzata mal-ligili taghti lill-"mortgagee in possession" id-dritt li jottjeni r-"release" tal-bastiment arrestat bil-pleggerija ("bail"), kif ghandu jaghtiha skond dik il-ligi, li hija dik li ghandha tigi applikata.Mhix ta` ostakolu l-osservazzjoni illil-garanzija ghandha tigi maghmula mid-debitur, u illi fin-nuqqas ta` ganrazija maghmula minn dan tista` tigi pregudikata l-gurisdizzjoni tal-Qorti lokali ghall-kawzi li jsiru wara l-ispedizzjoni tal-mandat tal-impediment; ghaliex, apparti l-fatt li dik il-gurisdizzjoni ga tkun geit radikata, il-"mortgagee in possession" ghandu d-dritt jottjeni r-"release" tal-bastiment, kif ga ntqal, taht "bail", u l-"bail" li jaghti jkun ekwivalenti ghall-bastiment, ghall-haga ("res"). B'mod li, biex jottjeni r-"relase" tal-bastiment, il-"mortgagee in possession" jista`jottjeni dan ir-"release" billi jipproduci garanzija bankarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info