Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 446

Judgement Details


Date
04/12/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
FLORA CARUANA ET. vs ANTHONY CASSINGENA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI - ART. 608, 569, 578 U 579 TA' KODICI CIVILI - BWONA FEDE - DANNI - DEMOLIZZJONI TA' BINI - OKKUPAZZJONI
Summary
Il-ligi tiddisponi illi, jekk fit-tlugh ta' bini tigi okkupata b'bon fidi bicca mill-fond li jmiss ma' dak il-bini, u l-gar ikun jaf li qieghed isir dak il-bini u ma jaghmelx oppozizzjoni l-art li tigi hekk okkupata u l-bini li jsir fuqha jistghu jiddikjarati ta' proprjeta' ta' min bena, taht l-obligu li jhalli lil sid l-art il-valur tal-wicc li jkun okkupa, u li jaghmel tajba kull hsara li tkun saret. Din id-dispozizzjoni tikkontempla biss il-kaz li fil-bini tigi okkupata bicca mill-fond kontigwu, u mhux ukoll dak fejn bini jsir kollu fuq art ta' hadd iehor; u tista' tigi applikata biss fil-kaz fiha kontemplat. U allura, jekk it-terz possess kien in bwona fede, billi kellu ragunijiet versosimili biex jahseb li l-art li bena fuqha kienet tieghu, sid l-art ma ghandux id-dritt li jitlob id-demolizzjoni tal-kostruzzjonijiet saru fuq l-art tieghu, imma dak li jzomm l-art bil-bini li sir fuqha, billi jhallas lit-terz possessur il-kost tax-xoghol jew awment tal-valur tal-fond - haga li matistax issir f'gudizzju fejn it-talba ta' sid l-art tkun biex jigi demolit bini li sar fuqha u jigurimmossi mnn fuqha l-materjali. Jekk mbghad it-terz possessur, waqt li kien qed jibni, jigi avzat udiffidat li l-art mhix tieghu, u ntant hu jkompli jibni, li mhux tenut jiddemolixxi u jnehhi dak lighamel wara d-diffida jkunu fil-kaz partikulari taghhom accessorji ta' dawk li kienu tlestew qabel,u kienu utili, jekk mhux mehtiega, ghall-istess konservazzjoni taghhom. Huwa veru li d-dikjarazzjoni tar-responsabbilita' ghad-danni tista' ssir qabel u separatament mill-accertament u likwidazzjonitaghhom; izda jista' dan ma jkunx konvenjenti fil-kaz partikulari, anzi ma jkunx jista' jsir, ghaxikun irid jigi nkwadrat f'kontest iehor minn dak tal-gudizzju attwali; u allura ssir rizerva ghal din id-dikjarazzjoni u ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info