Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1064

Judgement Details


Date
16/12/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOHN SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 266 (4) TAL-KODICI KRIMINALI, U ART. 15 TAL-KAP. 117 - GURNAL - INGURJA - LIBELL - PIENA - PROVA - VERITA' TAL-KONVICJU
Summary
F'materja ta' libell dwar ingurja bl-istampa ghandha ssir distinzjoni bejn dik li hija "allegation of fact" u dak li huwa "comment". Biex tirnexxi d-difiza tal-verita' tal-konvicju hemm bzonn li l-fatt jigi pruvat; u biex il-komment ikun gustifikat hemm bzonn li jkun "fair and bona fide". Jekk imbaghad l-imputazzjoni tigi sostanzjaliment pruvata, allura inezettezza zghira dwar dettall li ma jkunx materjali ma hix ta' ostaklu li d-difiza tirnexxi. Il-falsita' tal-kliem ingurjuz hija prezunta favur il-kwerelant; dan ma ghandux bzonn jipprova din il-falsita'; imma l-kwerelat jista' jirribattidik il-prezunzjoni bi provi kuntrarji. Biex jigi stabbilit jekk l-artikolu huwiex libellus ghandu jittiehed kollu kemm hu fil-kumpless tieghu, billi jithares l-effett generali ta' l-artikolu kollu fuq il-qarrej. Certu latitudini ghandha tinghata lill-gurnalista, specjalment f'kaz ta' materji politici; imma taht limiti ragjonevoli. Ghandu wkoll jitqies dak li jkun fehem il-qarrej ta' l-artikolu,u mhux daki li kellu f'mohhu min kitbu. Meta t-tentativ tal-prova tal-konvicju jikkostitwixxi specifikazzjoni ta' fatti determinati in sostenn ata' l-imputazzjoni generika, il-falliment ta' dak it-tentativ huwa raguni ta' awment tal-piena kontra l-kwerelat. Imma dan ma jistax isir fil-kaz ta' libell, billi fil-ligi ta' l-istampa ma hemmx ripetuta d-dispozizzjoni li hemm fil-Kodici Kriminali f'materja ta' ingurja u li tippreskrivi dan l-awment ta' piena. U jista' jinghata dan l-awment ta' piena fis-sedi ta' l-appell meta l-appell ikun tal-kwerelat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info