Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 464

Judgement Details


Date
14/12/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAGRI ALBERT J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
MARIA AZZOPARDI vs LEWIS ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ATR. 674 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - PERITI ADDIZZJONALI
Summary
Mhix fondata, fl-assolutezza taghha, il-generalizzazzjoni illi l-poter tal-Qrati li tinnomina peritiaddizzjonali, jew li jirrigwarda l-ordinament tal-provi, hu mholli fid-diskrezzjoni illimitata tal-Qorti tal-Eweel Grad, u li dan il-poter huwa insindakabbli mill-Qorti tal-Appell. Il-verita' hi semplicement illi n-nomina ta' periti addizzjonali mhix obligatorja gall-Qorti li quddiemha tkun il-kawza, izda hi biss fakoltattiva fil-kazijiet permessi mill-ligi, izda dan ma jfisserx illi d-decizjonital-Ewwel Qorti hija insindakabbli fl-appell; u l-unika regola li legalment u logikament tista' tigi stabbilita hi semplicement din; illi fil-kaz ta' cahda ta' talba ghan-nomina ta' periti addizjonali bhal fil-kaz ta' kwalunkwe decizjoni ohra tal-Ewwel Qorti mhollija mill-ligi fil-fakota' u l-prudenza taghha, il-Qorti tal-Appell fuq appell minn dik id-decizjoni ma tiddisturbax id-deskrizzjoni uzata mill-ewwel Qorti hlief ghal raguni serja, meta jidher li dik id-deskrizzjoni ma gietx uzata sewwa, jew gie arrekat preguddizzju lill-parti li talbitha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info