Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 588

Judgement Details


Date
19/10/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIOVANNI MIFSUD vs GIUSEPPE PULLICINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2261 (F) TAL-KODICI CIVILI - OGGETTI INFUNGIBILI - PRESKRIZZJONI
Summary
Il-preskrizzjoni kwinkwennali msemmija fl-art. 2261 tal-Kodici Civili tapplika ghal zewg ordni ta' krediti: dak tal-prestazzjonijiet accessorji kollha, u l-iehor tal-prestazzjonijiet principali f'certi kazi. Il-prestazzjonijiet accessarjji huma l-annwalita' ta' cnus, ta' renti perpetwi jew ta' vitalizji, ta' imghaxijiet ta' cnus bollali li tnisslu qabel l-14 ta' Awissu 1862, il-pensjoni ghall-manteniment, il-kera ta' bini jew ta' raba, l-imghaxijiet ta' somom dovuti ghal self jew ghal xi raguniohra, u generalment dak kollu li hu pagabili bis-sena jew b'termini perijodici izjed qosra. Il-prestazzjonijiet principali huma r-restituzzjoni ta' flus moghtija b'self, meta l-kreditu ma jirrizultax minn att publiku, u l-hlas ta' kull kreditu iehor li gej sew minn operazzjonijiet kummercjali, sewminn kawzi ohra, barra minn meta jkun jittratta minn l-kreditu milqut minn preskrizzjoni ohra izjedqasira, jew meta l-kreditu jirrizulta minn att publiku. Dan juri li dik id-dispozizzjoni tirriferixxi, bhala regola, ghal kreditit li jkollhom bhala oggett flus. Jigifieri il-prestazzjonijiet accessorji jirrigwardaw dejjem oggett li jkun flus, u l-prestazzjonijiet principali jirrigwardaw oggett li jkun jew flus jew haga fungibili, bhal ma huma l-flus. Ghaldaqstant l-azzjoni ghall-konsenja ta'oggetti li ma humiex flus u lanqas oggetti fungibili (bhal ma kienu, fil-kaz prezenti, senter tal-kacca, makinetti ta' l-iskratac, karrettun u rivoltella), ma hix soggetta ghal din il-preskrizzjoni kwinkwennali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info