Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 741

Judgement Details


Date
06/12/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
EDWARD VINCENTI KIND vs CARMELO T BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 38 (1) U 41 (1) U 3(3) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DANNI - KONKORRENZA SLEALI - PENALI - TIXRID TA` NOTIZZJI
Summary
Il-kummercjanti ma jistghux, ghal skop ta` konkorrenzaixerrdu notizji li jistghu jaghmlu hsara lill-industrija jew kummerc ta` kummercjanti ohra; u l-kummercjant li jikser din il-projbizzjoni hu suggett ghall-azzjoni tad-danni u l-imgahxijiet, jew, kif jaghzel il-kummercjant danneggjat, ghal penali,li tigi stabbilita mill-Qorti tal-Kummerc, u ma tkunx anqas minn Lm10 u izjed minn Lm500, skond majkun il-kobor tal-fatt, iz-zmien li dam sejjer, il-mala fede tal-kontravventur, u c-cirkostanzi partikulari tal-kaz. Liema penali tithallas lill-kummercjant danneggjat b'saldu ta` kull pretensjoni tieghu ghad-danni u imgahxijiet. L-azzjoni ghad-danni u l-interessi titmexxa skond ir-regolai tal-Ligi civili. gahl din il-figura ta` konkorrenza illegittima l-ligi taghna ma tezigix li l-fatti divulgati jkunu falsi; izda anki d-difuzjoni ta` fatti veru hija punita. Imma l-istess ligi tirrikjedi l-intenzjoni specifika f'min jippropala l-fati, jigifieri l-intenzjoni li jaghmel konkorrenza sleali;u l-apprezament ta` dan l-element jista` jigi dezunt mill-kumpless tac-cirkustanzi, u l-ligi tirrimettieh ghal-arbitriju prudenzjali tal-gudikant. Jekk il-kummercjant danneggjat jaghzel l-azzjoni ghad-danni u l-itneressi, huwa jethieglu jipprova , barra mill-fatt vjolatur, id-danni realment subitiminnu; jekk huwa jaghzel l-azzjoni ghall-penali, bizzejjed jipprova l-fatt vjolatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info