Reference: Volume 32C (1945), Part No. 1, Section , Page 712

Judgement Details


Date
26/09/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
GUZEPP CASSAR vs PAWLU CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART.254, 605,616, 621, 241, 233 U 339 TAL-PROCEDURA CIVILI - KWISTJONI TA' DRITT - NULLITA' - PUSSESS - SENTENZA - SMIEGH U TRASKRIZZJONI TAX-XHIEDA
Summary
Meta l-Qorti Inferjuri tirritjeni li l-pussess jaghti dritt lill-attur li jiehu lura l-haga mitluba,tiddecidi dwar kwistjoni ta` dritt u tirrendi appeliabili s-sentenza indipendentement mill-valur.Id-dispozizzjonijiet tal-ligi dwar kif ghandha tittiehed u tigi annotat d-depozizzjoni tax-xhieda huma applikabblili tant ghall-Qrati superjuri kemm ghall-Qrati Inferjuri. Sentenza moghtija f'kawza fejn ma saretx traskrizzjoni tad-depozizzjonijiet li taw ix-xhieda f'dik il-kawza hija nulla; u f'danil-kaz lanqas huwa applikabili l-art, 800 tal-Procedura Civili, li jghid illi, huwa minn f'certi kazi, dik in-nullita` ma tistax tigi sollevata fl-appell jekk is-sentenza tkun sostanzjalment gusta.Fil-kaz prezenti, sentenza hekk moghtija giet annullata, u l-process gie rinvijat quddiem l-Ewwel Qorti biex jigi istruwit u deciz skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info