Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 671

Judgement Details


Date
15/06/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO BORG NE. vs DOMENICO CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT GUDIZZJARJU - BEJGH - KLAWSOLA "SOONEST" - KOSTITUZZJONI IN MORA - TERMINU
Summary
Il-klawsola "soonest" addjetta ghall-kuntratt biex tindika z-zmien ta' l-ezekuzzjoni tieghu, tfisserli ghandu jigi mholli lid-debitur zmien kongenwu u ragjonevoli biex jezegwixxi l-obligazzjoni tieghu avut rigward ghac-cirkustanzi specjali. Dan, pero', ma jfisserx illi l-konvenzjoni b'dik il-klawsola hija konvenzjoni li tistabbilixxi terminu li l-iskadenza tieghu tibbasta wehedha biex tikkostitwixxi lid-debitur in mora. Konvenzjoni simili hija kaz ta' obligazzjoni li ggib maghha n-necessita'li dak it-terminu jigi stabbilit mill-Qorti avut rigward ghac-cirkustanzi, u wara li l-kreditur ikunikkostitwixxa lid-debitur in mora b'att gudizzjarju. Sakemm ma jkunx hemm dik il-kostituzzjoni inmora, id-debitur jista' jezegwixxi l-obligazzjoni tieghu f'kull zmien, u l-kreditur ma jistax jirrifjuta l-ezekuzzjoni ta' l-obligazzjoni fuq il-motiv tar-ritard tad-debitur. Ghax il-mora ma tivverifikax ruhha jekk mhux meta l-obligazzjoni tkun skaduta; u dan jigri jew bl-iskadenza tat-terminu stabbilit, jew, fin-nuqqas ta' terminu, bil-kostituzzjoni in mora tad-debitur, li skond il-ligi taghna topera ruhha b'interpellazzjoni maghmula b'att gudizzjarju, dirett lid-debitur biex jintimalu l-inadempiment ta' l-obligazzjoni tieghu. Ghaldaqstant, il-kumpratur li jkun ordna merkanzija bil-klawsola"soonest" ma jistax jirrifjuta li jircievi l-merkanzija fuq il-motiv li din tkun waslet minn barrab'certu ritard, jekk huwa ma jkunx ikkostitwixxa in mora lid-debitur li obliga ruhu li jipprokuraludik il-merkanzija; u dan avvolja l-kumpratur kien gie assikurat verbalment li l-merkanzija kellha tasal f'certu zmien, imma fil-fatt il-merkanzija tasal wara dak iz-zmien; ghax assikurazzjoni simili ma hix sufficjenti biex tistabbilixxi l-fissazzjoni ta' terminu li ma giex imsemmi u stipulat fil-konvenzjoni miktuba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info