Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 716

Judgement Details


Date
21/10/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
EMMANUELE BARBARA vs CARMELO MORANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ART. 1734 TAL-KODICI CIVILI - KONDIZZJONI RIZOLUTIVA
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li taghti lill-appaltant il-fakolta' li jholl il-kuntratt ta' l-appalt, ghalkemm ix-xoghol ikun ga beda, billi jhallas lill-appaltatur l-ispejjez kollha u x-xoghol kollu tieghu, flimkien ma' somma li tigi fissata mill-Qorti skond ic-cirkustanzi f'ammont li ma jeccedix il-qliegh li l-appaltatur seta; jaghmel b'dak l-appalt, tidderoga ghall-principju li ebda wahda mill-partijiet ma tista' arbitrarjament tehles mill-obligazzjoni taghha. Din hija dispozizzjoni eccezzjonali, u ghalhekk l-applikazzjoni taghha ghandha tinzamm fil-limiti li fihom il-preskrizzjoni giet dettata; b'mod li l-fakolta' msemmija tappartjeni lill-principal biss, u mhix akkordata lill-appaltatur; ubarra minn dan, tirrigwarda biss il-kaz ta' kuntratt, naturalment validu u pre-ezistenti, li jigi rizolut biss bil-volonta' wehedha ta' l-appaltant, u mhux ukoll il-kaz ta' rizoluzzjoni tal-kuntrattfavur l-appaltatur minhabba inadempjenza ta' l-appaltant. Fl-ebda kaz l-appaltatur ma jista' jikkunsidra l-kuntratt rizolut b'awtorita' proprja, lanqas fl-ipotesi li jibza' mis-solvibilita' tal-kommittent. Jekk l-appaltant ikun naqas minn xi obligazzjoni tieghu, dan ma jgibx ghall-applikazzjoni tan-norma eccezzjonali fuq riferita, rigwardanti l-kommittent, li jxolji ad arbitriju tieghu l-ftehimta' l-appalt; biss l-appaltatur jista' jinvoka favur tieghu l-massima "inadimplenti non est adimplendum" bl-effetti taghha kollha skond il-ligi. U allura l-gudikant jistabbilixxi jekk u safejn l-inadempjenza ta' parti wahda tiggustifika l-inadempjenza tal-parti l-ohra, billi l-kondizzjoni rizolutiva tacita ma toperax "ipso jure", imma r-rizoluzzjoni tal-kuntratt tista' ssir biss "ope rudicis".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info