Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 635

Judgement Details


Date
09/02/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ERMINA SAID vs FRANCIS ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DITTA - INSENJA - KONKORRENZA SLEALI
Summary
L-insenja ghandha tigi distinta mid-ditta. Tista' tkun konformi mad-ditta, imma ma ghandhiex tigi konfuza maghha. Id-ditta hija l-isem li bih il-kummercjant jassumi l-obligazzjonijiet u jakkwista id-drittijiet ta' l-azjenda li huwa jezercita; l-insenja sija dik fantastika kemm dik nominativa, hijad-dezinjazzjoni ta' l-istabbilment kummercjali jew industrijali, apposta esterjorment biex tindikal-post fejn jigi ezercitat il-kummerc jew tigi ezercitata l-industrija. L-insenja tifforma oggett ta' proprjeta' ta' min ikun eskogitaha l-ewwel wiehed; u dan ghandu d-dritt juzaha ghal dejjem. U kwindi l-uzurpazzjoni u l-limitazzjoni taghha minn hadd iehor uma impediti mill-ligi u puniti jekk l-ammessi bl-intnt ta' konkorrenza sleali. Biex ikun hemm limitazzjoni ta' l-insenja ta' hadd iehor,ma hemmx bzonn ta' limitazzjoni servili, perfetta, tali li tinganna anki kompratur intelligenti, imma tibbasta limitazzjoni tali li tkun tista' tinganna bniedem ta' intelligenza u diligenza ordinarja.Imma l-uzu eskluziv ta' l-insenja huwa naturalment limitat ghall-post fejn hija taghmel il-funzjoni taghha billi tirrikjama l-attenzjoni tal-publiku; u ghalhekk il-proprjetarju ta' azjenda ma jistaxjimpedixxi lil hadd iehor li jaghmel uzu minn insenja bhal tieghu f'post iehor f'belt ohra. Pero'meta dak l-iehor li jkun qieghed jaghmel uzu f'post iehor minn insenja bhal tieghu jiftah sukkursalifl-istess belt fejn il-proprjetarju originali ta' l-insenja jkun qed juza din l-insenja dan huwa intitolat jitlob li dak l-iehor jigi projbit milli juza dik l-insenja ghal dik is-sukkursali li jkun fetah.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info