Reference: Volume 44D (1960), Part No. 4, Section , Page 785

Judgement Details


Date
16/07/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED, MAGRI ALBERT J.
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs ALFRED SIVE EFFIE BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAL-AKKUZA - NULLITA' - RINUNZJA - RINVIJU TAL-ATTI TAL-KUMPILAZZJONI
Summary
Jekk l-Attorney General jiddecidi li ma jqieghedx lill-akkuzat taht att tal-akkuza, u ghalhekk jibghat l-atti tal-kumpilazzjoni lill-Qorti tal-Magistrati biex tiddecidi l-kawza hija stess skond it-termini tar-rinviju; u mbghad il-Qorti tal-Magistrati tiddikjara ruhha nkompetenti li tiehu konjizzjonitar-reat, u tordna r-rinviju mill-gdid lill-Attorney General; u mbghad il-Qorti tal-Appell Kriminali, fuq appell tal-akkuzat, tikkonferma d-decizjoni tal-Qorti tal-Magistrat ghal dak li jirrigwarda l-kompetenza, imma tirriformaha kwantu ghall-ordni tar-rinviju, billi tordna li l-process jerga jmurquddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati ghal biex tipprocedi fis-sens li tittrasforma ruhha mill-gdid f'Qorti ta' Istruzzjoni Kriminali fuq l-Imputazzjoni ta' kompetenza superjuri kontenuta fir-rinviju tal-Attorney General, u mbghad, wara li terga taghlaq il-kumpilazzjoni, is-segwi, skond dak li jirrizulta, xi wahda mill-proceduri ndikati mill-ligi; ir-reat dedott kontra l-akkuzat jibqa' dejjeml-istess kif originarjament dedott kontra tieghu, u la zdied u lanqas tnaqqas; u minn dan kollu ma tista' tigi dezunta ebda rinunzja da parti tal-Attorney General ghall-akkuza ta' dak ir-reat kontra l-istess akkuzat. Konsegwentement, mhix attendibbli, f'kaz simili, l-eccezzjoni li l-att tal-akkuzahuwa null minhabba rinunzja tal-Attorney General.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info