Reference: Volume 44D (1960), Part No. 3, Section , Page 739

Judgement Details


Date
15/12/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
AVUKAT DR. JOSEPH FERDINAND CASSAR GALEA NE. vs LORENZO SAID
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - ECCEZZJONI - KONTIJIET - PROCEDURA
Summary
Eccezzjoni f'kawza, li ma tkunx wahda minn dawk li ghandha tinghata fil-bidu nett tal-kawza, tista'tigi moghtija anki fil-kors tal-kawza; salv il-kap tal-ispejjez, jekk dan ikun zdied minhabba li l-eccezzjoni ma tkunx giet moghtija fil-mument opportun. Min jidhirlu li l-amministratur tal-beni tieghu jkun inkassa xi flus u jkun irid li l-amministratur jaghtieh dawn il-flus, ma ghandux jikkalkolakemm l-amministratur seta' nkassa mill-beni hekk amministrati u jitlob il-kundanna tal-amministraturbiex ihallsu s-somma hekk minnu kalkulata, u lanqas li ssir likwidazzjoni mill-Qorti tal-flus hekkinkassati mill-amministratur; imma ghandu jagixxi kontra l-amministratur b'citazzjoni quddiem il-Qorti kompetenti u jitlob li l-amministratur jigi kundannat biex fi zmien li jigi lilu prefiss mill-Qorti jirrendilu kont gust u fidil tal-gestjoni tieghu, u illi, jekk jiskadi inutilment dan it-terminu,huwa jkun ammess jipprezenta l-kont huwa stess; jew, jekk l-attur huwa stess ikun ipprezenta l-kontmac-citazzjoni, jitlob li in difett tal-ewwel domanda, il-kont minnu moghti jigi debitament approvat, salv, skond il-ligi, li huwa, ammess li jirrendi l-kont huwa stess, jikkonfermah bil-gurament. Jekk dik il-procedura ma tigix segwita, l-amministratur konvenut ghandu jigi liberat mill-osservanzatal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info