Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 659

Judgement Details


Date
19/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO SIVE CHARLES BRAY ET. vs STELLA BRAY ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CONSILIUM FRAUDIS" - "EVENTUS DAMNI" - ART. 1187 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI PAWLJANA - BEJGH - DONAZZJONI - SIMULAZZJONI
Summary
Meta l-kontraenti jaghmlu kuntratt simulat biex jghattu kuntratt iehor li realment riedu jaghmlu, ikun il-kaz li wiehed jara liema operazzjoni riedu tassew jaghmlu, jekk il-kuntratt simulat hu dak liriedu jaghmlu biex bih jghattu l-kuntratt veru; imma jekk il-kuntratt simulatorju li sar huma ma rieduhx, allura dak il-kuntratt huwa annullabbli, ghaliex ma hemmx il-kunsens tal-partijiet ghall-perfezzjonament tieghu, avvolja l-fehma taghhom kienet li jaghmlu kuntratt simulat. Kwindi, jekk il-partijiet riedu jaghmlu kuntratt ta' bejgh biex bih jghattu kuntratt ta' donazzjoni, dak il-kuntratt ghandu jibqa' jsehh bhala donazzjoni. Is-simulazzjoni hija forma ta' frode, u hekk taqa' that is-sanzjoni tal-azzjoni pawljana, li l-elementi fondamentali taghha huma il-"consilium fraudis" u l-"eventusdamni". Kwantu ghall-"consilium fraudis", meta si tratta ta' att gratwitu bhal ma hi donazzjoni, hu bizzejjed li jigi pruvat biss relattivament ghad-debitur; u huwa pacifikament ritenut fid-dottrinau fil-gurisprudenza illi l-istess jikkonsisti fix-xjenza li bl-att qeghdha tigi determinata l-insolvenza tad-debitur jew imnaqqsa s-solvibbilita' tieghu; u bizzejjed jigi pruvat li kien hemm fid-debitur ix-xjenza u l-previzjoni li l-att sejjer ikun leziv ghall-kreditur, minghajr ma hi rikjesta l-intenzjoni li l-kreditur jigi defrawdat. Imma din il-prova tinkombi lil min jimpunja l-att. Jekk jigi pruvat li d-debitur ried jibbenefika lill-parti l-ohra, imma ma jigix pruvat li hu ried jiffroda lill-kreditur, dan l-element ma jirrikorrix. Kwantu ghall-"eventus damni", hu wkoll pacifiku li danjikkonsisti fil-pregudizzju li jsofri l-kreditur minhabba l-insolvenza tad-debitur, cjoe' li l-att tad-debitur ikun ikkaguna pregudizzju lill-kreditur li jimpunja l-att, billi gieb jew zied l-insolvibbilta' tad-debitur. Jekk id-debitur ma jippruvax li l-att attakkat irrenda lid-debitur insolventi,jew li d-debitur kien insolventi u l-att awmenta dik l-insolvenza, lanqas dan l-element ma jirrikorri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info