Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1053

Judgement Details


Date
11/11/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' - PENALI - REKWIZIZZJONI - SENTENZA
Summary
F'kawza fejn wiehed jigi mharrek biex ihallas penali li gie ghaliha kundannat b'sentenza li saret gudikat, ma hux mehtieg li tigi ezibita kopja tas-sentenza li kienet ikkundannat lill-imputat ghal dikil-penali, imma hija bizzejjed riferenza ghal dik is-sentenza, meta dik is-sentenza tkun giet moghtija mill-istess Qorti li tkun qieghda tezamina l-kaz l-iehor bazat fuq dik is-sentenza. Ghalhekk mhix nulla s-sentenza fuq il-motiv li ma gietx ezibita kopja ta' dik l-ewwel sentenza. Meta s-sentenza tkun saret gudikat, l-imputat ma jistax jehles mill-hlas tal-penali meta l-motiv li fuqu huwa jippretendi li ghandu jigi mehlus minn dik il-penali jkun pre-ezistenti ghas-sentenza li kkundannatu ghal dik il-penali. Fil-kaz prezenti l-imputat kien gie kundannat jikkonsenja c-cwievet ta' fond lill-Housing Officer, taht penali gornaljera ghal kull jum ta' ritard. Billi naqas imma dik il-konsenjafiz-zmien stabbilit gie mharrek biex ihallas il-penali korrispondenti ghall-perijodu tan-nuqqas tieghu. Huwa ried jehles mill-kundanna ghall-hlas tal-penali billi allega, bhala motivi tan-nuqqas tieghu, fatti li kienu gie jezistu meta gie kundannat ghall-konsenja tac-cwievet taht dik il-penali. Ul-Qorti cahdet din il-pretensjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info