Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 689

Judgement Details


Date
24/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPHINE CARUANA ET vs MARIA BRINCAT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 608 TAL-KODICI CIVILI - ART. 85 (B) U 8(4) TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - HAJT DIVIZORJU - RIKOSTRUZZJONI
Summary
Jekk hajt divizorju jiggarraf u jigi rikostruwit minn wihed mill-interessati, dik ir-rikostruzzjonighandha ssir skond l-ezigenzi tal-ligi; u l-aprti l-ohra, specjalment jekk ir-rikostruzzjoni saret minghajr il-kunsens jew l-approvazzjoni taghha, ghandha dritt tezigi li r-rikostruzzjoni ssir regolarment skond is-sengha. U dan japplika anki ghall-bini li sar qabel l-ewwel ta` Jannar 1880. hajt divizorju komunima jistghax jigi rikostruwit minghajr il-kusnes tal-komproprjetarji kollha, hlief fil-kaz li jkun hemm urgenza u perikolu; u meta jigi rikostruwit, il-hajt ghandu jsir precizament kif kein qabel. jekk fir-rikonstruzzjoni tigi uzurpata xi parti mill-proprjeta` vicina, mhix applikabblid-dispozizzjoni tal-ligi li tawtorizza lill-Qorti tordna li l-parti uzurpata tibqa` ta` min uzurpahabilli dan ihallas l-indennizz dovut, jekk ma jirrikorrux ir-rekwizitii li trid il-ligi ghall-dik l-applikazzjoni. Barra minn dan, din id-dispozizzjoni ma ghandhiex tigi applikata jekk ma tigix invokata; gahx il-Qorti ma tistghax tapplikaha "ex officio".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info