Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 195

Judgement Details


Date
14/06/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
CARLO BORG vs ANGELA GRIMA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 547 TAL-KODICI CIVILI U ART. 229 (1) U 238 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DIVIZJONI - LICITAZZJONI - LIKWIDAZZJONI - XORTI JEW ASSENJAZZJONI
Summary
F'kaz ta' kawza maqtugha b'sentenzi separati, il-ligi tippermetti l-interpozizzjoni ta' appell minnkwalunkwe wahda minn dawk is-sentenzi fiz-zmien li jmiss, li jibda jghodd minn dak in-nhar li tinqata' l-ahhar sentenza, basta li f'dan l-appell issir menzjoni espresa tas-sentenza li minnha jsir appell ghalih wahdu minn kull sentenza separata. Imma jekk wiehed mill-kontendenti jappella minn sentenza u l-ohrajn jirrispondu li dik is-sentenza hija gusta u jitolbu l-konferma taghha, jew jekk l-appell hekk maghmul minn dak il-kontendent kien jestendi wkoll ghalihom huma ma japprofittawxruhhom minn dak id-dispozizzjoni tal-ligi, ma jistghux imbaghad, meta in segwitu tinqata' definitivament il-kawza, jappellaw minn dik is-sentenza wkoll. Ghax bl-attegjament taghhom huma kienu akkwijexxenti ghal dik is-sentenza, u l-kondotta taghhom tipprekludihom u illi jaghmlu appell minn dik is-sentenza b'att posterjuri. Il-ligi tistabbilixxi illi l-ishma tal-partijiet li jkunu qehdin jaqsmu ma jkunux indaqs, il-Qorti tiddecidi jekk l-ishma ghandhomx jigu mtellghin bix-xorti, inkella l-qsim ghandux isir b'assenjazzjoni, ghal kollox jew in parti. Ghaldaqstant, meta l-ishma huma ndaqs, ghandu jipprevali l-metodu tax-xorti; u mhux lecitu ghal xhud mill-kondividenti li jiddikjaraw li jridu jibqghu inkomun bejniethom, u b'hekk, stante li l-kwoti majibqghux indaqs, jitolbu li l-qasma ssir b'assenjazzjoni; ghaxb'hekk il-parti l-ohra tigi pprivata mill-beneficcju li taghtiha l-ligi li l-qasma ssir bix-xorti. Il-Qorti tista' ukoll tordna li xi wiehed mill-fondi fil-qasma jigi licitat, fil-waqt lil-qasma tal-fondi l-ohra ssir materjalment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info