Referenza: Volum 38A (1954), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 61

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/02/1954
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
EDGAR BALDACCHINO ET. vs ONOR. DR TOMMASO CARUANA DEMAJO LL.D. NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"CINEMSTOGRAPH FILMS (PROHIBITION OF IMPORTATION) REGULATIONS, 1954" - ATTI "JURE IMPERII" - IMPORTAZZJONI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 67 TA' L-1954 - RETROATTIVITA'
Fil-Qosor
Skond il-Ligi tad-Dwana, il-Kollettur ghandu jikkonsenja l-oggetti lill-importatur jew lill-persunali tipprezentalu c-cedola originarja tad-Dwana dwar dawk l-oggetti firmata mill-importatur. Meta dik ic-cedola tigi regolarment prezentata, il-konsenja ta' l-oggetti ma tistax tigi rifjutata mill-Kollettur, ladarba l-importazzjoni relativa kienet regolari. U ladarba din hija materja regolata b'ligi l-awtorita' amministrativa ma tistax izzomm lill-importatur milli jirtira l-merkanzija minnu importata, meta l-ligi tkun giet osservata, bis-sahha ta' ordni li hija tohrog "jure imperii": ghax il-"jus imperii" in genere, u wahdu, ma jistax jestendi ruhu fuq drittijiet akkwiziti ta' proprejta' tac-cittadini; u meta l-interess publiku huwa urgenti u jinnecisita' xi provvediment li bih jista' jilledi dawk id-drittijiet, il-Gvern ghandu jirrikorri ghall-provvidiment legislativ opportun. L-importazzjoni hija kompjuta bil-fatt biss illi l-merkanzija tingieb minn barra f'dawn il-Gzejjer u jkun spicca t-trasport taghha bil-bahar jew bl-arju u b'mod illi l-izbark u l-konsenjz tal-merkanzija huma atti separati mill-importazzjoni u mhux komprizi fiha. Meta f'ligi li tohrog ma jkunx hemm klawsolaretroattiva, u l-kliem taghha ma jkunx jimporta retroattivita. dil il-ligi ma ghandhiex ikollha effett retroattiva, lanqas jekk tkun materja ta' interess jew ordni publiku. B'applikazzjoni ta' dawn il-principju fil-kaz prezenti, gie ritenut illi l-atturi, li kienu importaw xi "films" ta' origini sovjetika, ma setghux jigu michudin milli jirtiraw mid-Dwana dawk il-pellikoli fuq semplici ordni ta'l-awtorita' amministrativa, ghax il-pellikoli kienu ga' gew importati regolarment meta ma kienx hemmebda ligi li kienet taghti lill-awtorita' amministrattiva l-fakolta' li tohrog dak l-ordni, ghad likienet ghadha ma saretx il-konsenja taghhom lill-importatur; u illi l-ordni li gie moghti bhala att"jure impesenjati lill-importatur, ma kienx att maghmul validament. Gie ritenut ukoll illi n-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 67 ta' l-1954, li kienet tipprojbixxi l-importazzjoni ta' dawk il-pellikali, ma kienetx tolqot il-pellikoli ta' l-attur, ghax dawn kienu ga' mportati meta harget dik in-Notifikazzjoni, u l-ordni kontenut fiha ma setax ikollu effett retroattiv, ghax il-materja hija regolata b'ligi u ghalhekk ma setghetx tinzamm il-konsenja ta' dawk il-films bis-sahha ta' att kompjut "jure imperii". Barra minn dan, gie ritenut ukoll illi l-Government Notice ga' msemmija; nru. 67 ta' l-1954, kienet "ultra vires" f'dik il-parti taghha li kienet tipprojbixxi l-konsenja ta' dawk il-films, billi l-"enabling law" li bis-sahha taghha giet mahruga dik in-Notifikazzjoni ma kienetx taghti lill-Gvernatur fil-Kunsill il-fakolta' li jipprojbixxi l-konsenja meta l-merkanzija tkun ga giet importata; u li ghalhekk dik in-Notifikazzjoni f'dik il-parti taghha kienet nulla.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni